Qarqet Shëndetësore

Qarku është struktura territoriale e Shoqërisë me të paktën 60.000 banorë, ku sigurohen shërbimet e kujdesit parësor që lidhen me aktivitetet shëndetësore, sociale dhe sociale, ku popullsia e Qarqeve siguron akses në shërbimet dhe shërbimet shëndetësore dhe sociale, duke garantuar, gjithashtu me përfshirjen e Bashkive dhe Këshillave ndërmjet Bashkive, një shkallë të lartë integrimi social dhe shëndetësor.

Pika e vetme e aksesit (PUA) është shërbimi në të cilin qytetari ka akses dhe ku dekodohet dhe vlerësohet nevoja që çoi në kërkimin e ndërhyrjes për të marrë përgjigjen e duhur në kuptimin social, shëndetësor dhe social-shëndetësor.

PUA është e vendosur në Shtëpitë Shëndetësore, në Qendrat Shëndetësore të Rretheve dhe gjithashtu në Bashki. Ato drejtohen nga figura profesionale të kualifikuara siç janë: punonjësit socialë të cilët duhet të garantojnë pranimin dhe qasjen në shërbime, duke përdorur, nëse është e nevojshme, ekipin multidisiplinar të vlerësimit për të drejtuar më mirë Cirradinon në shërbimet e duhura; shërbimet e KUPËS gjithashtu i referohen PUA-ve për këtë qëllim.

Brenda territorit të qarkut, funksionet vendimtare artikulohen për t ‘u garantuar qytetarëve përshtatshmërinë dhe përmbushjen e nevojave sociale dhe shëndetësore të pashprehura ose të kërkuara qartë:

 1. Funksioni i klientit: njohja e kushteve epidemiologjike të territorit të qarkut dhe përcaktimi konsekuent i shërbimeve dhe shërbimeve të nevojshme për plotësimin e nevojave shëndetësore të qytetarëve, si dhe kontrolli mbi veprimtarinë e shërbimeve të aktivizuara dhe vlerësimi i rezultateve të shërbimeve të ofruara, në kuptimin e aftësisë për të matur nëse ka pasur apo jo përmirësim të kushteve shëndetësore të popullatës. Ky funksion synon gjithashtu të shmangë vetë-referencimin e shërbimeve, pra prodhimin e shërbimeve jo të rehatuara nga një kërkesë reale për shëndetësi, por rezultat i nismave autonome nga profesionistë dhe burim joefikasiteti dhe mbeturinash për shërbimin shëndetësor rajonal.
 2. Funksioni i prodhimit: aktivitetet e prodhimit lidhen me Departamentin e Kujdesit Parësor dhe Kujdesit të Ndërmjetëm, domethënë ofrimin përmes shërbimeve territoriale të shërbimeve të nivelit të parë, me qëllim garantimin e niveleve thelbësore të asistencës në lidhje me kompetencat territoriale të kujdesit shëndetësor bazë. Shërbimet territoriale ndahen në njësi operacionale komplekse nga ana e tyre të ndara në njësi të thjeshta operacionale: një mjet themelor i veprimtarisë së shërbimeve territoriale përfaqësohet nga marrja përsipër e subjekteve të thjeshta ose kronike, me qëllim garantimin e rrugëve diagnostikuese terapeutike dhe të kujdesit në kontroll të vazhdueshëm dhe adekuat të prirjes së patologjisë në të cilën është prekur qytetari. Këto rrugë që përfshijnë marrjen e përgjegjësisë së pacientit artikulohen përmes Shtëpive Shëndetësore.

Drejtori i Qarkut

Drejtori i Qarkut konfigurohet si garantues i të gjitha aktiviteteve shëndetësore dhe administrative që lidhen me rrugën terapeutike të pacientit. Si i tillë, ai është përgjegjës për zbatimin e udhëzimeve strategjike të Menaxhimit të ASL-së. Drejtori i Qarkut mbështet Menaxhimin Strategjik në marrëdhëniet me Kryetarët e Bashkive të zonës së qarkut si dhe me subjektet e tjera të përmendura në nenin 1 të ligjit nr 328, datë 8 nëntor 2000.

Drejtori i Qarkut është përgjegjës për kryerjen e funksioneve të mëposhtme:

 1. analiza e nevojës dhe kërkesës së popullsisë për kujdes shëndetësor dhe social-shëndetësor, si dhe, në koordinim me shërbimet sociale të Bashkive ose Konsorciumet e tyre, të kërkesës sociale me qëllim garantimin e rrugëve të përshtatshme diagnostikuese terapeutike.
 2. menaxhimin e marrëdhënieve me subjekte të akredituara të pranishme në territorin e Qarkut, duke bashkëpunuar edhe me zyrat qendrore të ASL-së në përcaktimin e kontratave të shërbimit me të njëjtët subjekte.
 3. koordinimi dhe konsultimi me drejtuesit e departamenteve në lidhje me planifikimin e ofertës së shërbimeve shëndetësore dhe sociale-shëndetësore.
 4. përgatitjen e propozimit për programin e aktiviteteve të rretheve.
 5. monitorimi i të dhënave të veprimtarisë dhe rezultateve të arritura në aspektin cilësor dhe sasior në zbatimin e programit të veprimtarive territoriale.
 6. koordinimin dhe verifikimin e përputhshmërisë së saktë me rrjedhat e informacionit.
 7. kontrollin e rregullsisë së shërbimeve shëndetësore dhe socio-shëndetësore dhe zbatimin e normave përkatëse, kur parashikohet.
 8. menaxhimin e mbetjeve të prodhuara në strukturat territoriale.
 9. zbatimin, nga delegimi i Drejtorit të Përgjithshëm, të kërkesave të sigurisë së mjediseve të punës të parashikuara nga Dekreti Legjislativ 81/08 dhe ndryshimet pasuese.

Drejtori i Qarkut siguron koordinimin midis Drejtorëve të Departamenteve me qëllim konkretizimin e shtigjeve spitalore-territoriale, verifikon përmes takimeve periodike midis Departamentit të Spitalit dhe Departamentit të Kujdesit Parësor dhe Kujdesit të Ndërmjetëm në mënyrë që kalimi nga faza akute në fazën pas rikuperimit akut të bëhet në përputhje me rregullat dhe për të garantuar efektivitetin e kujdesit të ofruar në shtëpi.

Integrimi social-shëndetësor

Legjislacioni në fuqi për subjektin përfaqësohet nga D.G.R. nr. 316/2017 në lidhje me: Ligjin Rajonal nr. 38/96 neni 51. Miratimi i dokumentit në lidhje me udhëzimet për zonat territoriale të identifikuara në zbatim të nenit 47, pika 1 germa c) të ligjit rajonal nr. 38/96 për hartimin e Planeve Sociale të Zonës për periudhën 2012-2014. Autoriteti Shëndetësor Vendor i Frosinones përfaqëson bashkëbiseduesin e privilegjuar për realizimin e integrimit social-sanitar në kuadër të aktiviteteve të parashikuara në Planin e Zonës.

ASL synon të nënshkruajë marrëveshjet programore me të cilat miratohen Planet Zonale të të gjitha Qarqeve siç miratohen në dokumentin rajonal të Ekonomisë dhe Financave 2014-2016 (makro Zona A Rajoni që shëron dhe mbron). Në veçanti, Plani i Zonës, sipas Rezolutës së Këshillit nr. 14, datë 21 dhjetor 2013, duhet të jetë instrumenti kryesor për zbatimin e rrjetit të Shërbimeve Sociale dhe Integrimit Social-Shëndetësor sipas objektivave të mëposhtëm:

 • transformimin e projekteve vjetore të Planeve Zonale në shërbime sociale thelbësore, qarkore, të përhershme;
 • transpozimi i udhëzimeve të Dekretit të Qeverisë Rajonale nr. 321 të vitit 2013 për sistemin e integruar të ndërhyrjeve dhe shërbimeve sociale të rajonit të Lazios;
 • forcimin e rrethit social-shëndetësor duke kapërcyer marrëveshjet aktuale të programit duke përdorur format legjislative të dekretit legjislativ nr. 267, datë 18 gusht 2000;
 • prezantimi i mjeteve homogjene të kontabilitetit dhe organizimit në nivel qarku (organizimi i Zyrës së Planifikimit);
 • shuarjen e dublikimeve të ndërhyrjeve të rretheve, rajoneve dhe bashkive;
 • implementimi i një platforme IT;
 • identifikimin dhe dallimin e mirëqënies sociale dhe ndërhyrjeve të rretheve të shëndetit social nëpërmjet lidhjes dhe koherencës së planifikimit të rretheve me atë të ASL-së;
 • integrimin me të gjitha strukturat publike, të akredituara të sektorit privat dhe të sektorit të tretë (vullnetarizmi, shoqatat) për krijimin e një grupi burimesh të përbashkëta njerëzore dhe financiare.

Për sa më sipër, ASL do të iniciojë politika efektive të koordinimit organizativ dhe operacional me Bashkitë për zbatimin e strategjive të përbashkëta politike. Në fund të rrugës së përshkruar, duhet të arrihet një integrim i vërtetë i aktiviteteve socio-shëndetësore (Nënave, Foshnjave, të Moshuarve, Fizike, Psikike dhe Ndijore, Shëndetit Mendor dhe Varësive, Sëmundjeve Kronike Degjenerative, etj.) Në të gjithë Provincën, gjithashtu përmes formulimit të protokolleve inovative për Shkarkimin e Mbrojtur të Shoqërisë-Shëndetësore.

Në veçanti, do të jetë përgjegjësia e Shoqërisë të rrisë figurën e Punonjësit Social, duke e përfshirë atë në planifikimin e shërbimeve të qarkut (në veçanti marrëdhëniet me Departamentin e Shëndetit Mendor dhe Varësisë nga Sëmundjet dhe Departamentin e Kujdesit Parësor dhe Kujdesit të Ndërmjetëm) dhe në zyrën e koordinimit të qarkut.

Në aktivitetet e zhvillimit të integrimit social dhe shëndetësor parashikohen:

 • në komunën e Arpinos, në marrëveshje me IAPES (Shoqata Ndërkombëtare për Ushtrime Sociale), një Qendër Ditore Sociale-Shëndetësore dhe një shërbim stomatologjik social do të aktivizohen në ish-spitalin si një zgjatje e shërbimit homolog tashmë aktiv në Casa della Salute në Ceccano. Përsëritet, megjithatë, në vijim të DCA nr. 428/2013 nevoja për aktivizimin e Casa della Salute në ish Spitalin S. Croce;
 • në komunën e Atinës, në Casa della Salute, në marrëveshje me IAPES, Qendra Dita e Alzheimerit do të forcohet me aktivizimin e banimit;
 • në komunën e Pontecorvo, në Casa della Salute, në marrëveshje me Konsorciumin e Komunave të Cassinate, do të aktivizohet një ditë Qendra e Alzheimerit;
 • në komunën e Patricës, në marrëveshje me Qarkun Social B Frosinone, është planifikuar aktivizimi i një Qendre Sociale-Shëndetësore për aktivitete mbështetëse për popullsinë e moshuar.

Përditësimi i fundit: 11/01/2023

Pubblicato il: 11/01/2023

Raporto një gabim në këtë faqe