Drejtoria Mjekësore UOC Spitali Cassino Presidium

 • Drejtor: Dr. Mario Fabi
 • Kontribuesit: Dr. G.B. Soave dhe Dr. D. Taglienti
 • Sekretariati: Dr. D. DI Ruzza – Znj. A. Di Nardi – Z. G. Iacomini

Drejtoria Mjekësore e Spitalit “Santa Scolastica” në Cassino është përgjegjëse për organizimin e Spitalit Cassino, garantimin e higjienës dhe sigurisë së shërbimeve të ofruara për qytetarin, promovimin e cilësisë dhe efikasitetit të shërbimeve shëndetësore.

DMPO përbëhet nga:

 • Drejtori Mjekësor i Presidiumit, mjek i specializuar në Higjienën dhe Mjekësinë Parandaluese, me trajnime specifike në organizimin e shërbimeve shëndetësore dhe menaxhimin shëndetësor, i cili drejton Presidiumin e Kasinos, për qëllime higjieno-sanitare dhe organizative;
 • personeli administrativ, përgjegjës për funksionet sekretariale të linjave të shumëfishta të veprimtarive të zbatuara në sektorët e ndryshëm administrativë dhe shëndetësorë të UU.OO./shërbimet spitalore, pritja dhe mbështetja e vazhdueshme e punonjësve dhe jo-punonjësve;
 • një staf të personelit mjekësor (specialistë të Higjienës dhe Mjekësisë Parandaluese, me trajnime që synojnë menaxhimin, organizimin shëndetësor dhe me funksione të Menaxhimit të Shtretërve;);
 • personeli infermieror i Shërbimit të Profesioneve Shëndetësore, i cili asiston DMPO-në për organizimin, epidemiologjinë dhe parandalimin e infeksioneve spitalore;
 • punonjës social, i cili punon në koordinim me kolegët e zonës dhe strukturat e jashtme.

Drejtori Mjekësor i Spitalit, Dr. Mario FABI, i cili mund të kontaktohet në numrin e telefonit 0776 3929400, është përgjegjës për:

 • të promovojë funksionalitetin e Presidiumeve të Shoqërisë, duke siguruar organizimin e të gjitha aktiviteteve ekzistuese shëndetësore, me homogjenitet të rrugëve, qëllimeve dhe procedurave operative;
 • lehtëson marrëdhëniet ndërmjet njësive operative të kujdesit shëndetësor dhe sektorëve teknikë dhe administrativë të Shoqërisë;
 • bashkëpunon me departamentet shëndetësore për të optimizuar aktivitetet e kujdesit në dobi të cilësisë dhe afateve kohore të kujdesit të ofruar ndaj pacientit;
 • kryeni mbikëqyrje UU.OO./Shërbimet shëndetësore për qëllime higjienike dhe për nxitjen e kontrollit të infeksioneve spitalore;
 • të zhvillojnë programe për përmirësimin e cilësisë dhe trajnimin e stafit.

Shërbimet/Aktivitetet e ofruara:

Drejtoria e Spitalit të Kasinos organizohet në mënyrë operacionale në këto linja veprimtarie:

Menaxhimi i higjienës spitalore:

 • mbikëqyrjen e infeksioneve spitalore dhe shpërthimeve të infeksioneve, në bashkëpunim me Komitetin e Shoqërisë ICA (Infeksionet e lidhura me kujdesin);
 • mbikëqyrjen e proceseve të sterilizimit në Bllokun Operativ;
 • mbikëqyrjen e shërbimit të kontraktuar të pastrimit/kanalizimit, kontrollit të dëmtuesve dhe çrrënjosjes;
 • mbikëqyrjen e shërbimit të kontraktuar tëndihmës;
 • mbikëqyrjen e shërbimit të kontraktuar të larjes dhe shpërndarjes së çarçafëve të sheshtë, uniformave të personelit dhe pëlhurave teknike të sallës operative;
 • mbikëqyrjen e shërbimit hotelierik të kontraktuar, të asistuar nga dietologia, Dr. Testa Silvia;
 • mbikëqyrjen e menaxhimit të shërbimit mortor dhe nekroskopik;
 • menaxhimi i mbetjeve spitalore dhe regjistrat përkatës të ngarkim-ngarkimit;

Menaxhimi i personelit mjekësor në bashkëpunim me Drejtorët Mjekësorë të UU.O. dhe bashkëpunimi me Shërbimin e Profesioneve Shëndetësore për organizimin e personelit të mbetur:

 • vlerësimi i nevojave të kujdesit shëndetësor dhe angazhimi i personelit mjekësor;
 • pritja dhe ruajtja e orëve mujore dhe ndërrimeve të PD-së;
 • mbikëqyrjen e aspekteve të mbikëqyrjes shëndetësore dhe mbrojtjes nga rrezatimi në bashkëpunim me mjekun kompetent, ekspertin e kualifikuar dhe mjekun e autorizuar;

Koordinimi i aktiviteteve spitalore:

 • koordinimi i procedurave për pranim në zgjedhje dhe urgjencë (aktivitetet e Menaxhimit të Shtretërve);
 • menaxhimi i shtretërve spitalorë të zakonshëm dhe ditorë, me autorizim për çdo mbyllje të përkohshme të pp.ll. për arsye të kushtëzuara (puna strukturore, problemet e impiantit ose të kujdesit, duhet të miratojnë izolimin për sëmundjet infektive, etj.);
 • monitorimi i listave të pritjes për shtrimin e zakonshëm dhe ditor në spital;
 • ndërlidhja midis njësive të shoqërisë dhe institucioneve të jashtme shëndetësore për kërkimin e shërbimeve të kërkuara nga mjekët specialistë dhe që nuk janë të disponueshme në Shoqëri për t ‘u ofruar pacientëve të pranuar në selinë dhe pritjen e shoqërisë në vend të kërkesave për shërbime që do të ofrohen në Shoqëri për pacientët e pranuar në institucione të tjera shëndetësore që e kërkojnë atë;
 • optimizimi i veprimtarisë së shërbimeve të centralizuara të para-spitalizimit, aktiviteteve kirurgjikale, kirurgjisë ditore dhe kirurgjisë javore, në bashkëpunim me drejtuesit e strukturave përkatëse të kompanisë përgjegjëse;
 • përcaktimi dhe autorizimi për modifikimin e përdorimit të synuar të mjediseve shëndetësore, me miratimin e propozimeve për ndryshime strukturore të bëra nga OUs

Dokumentacioni dhe rrugët e përdoruesit:

 • lëshimin e certifikatave shëndetësore (certifikatat e lindjes, certifikatat spitalore dhe dhomën e urgjencës);
 • të dhënat mjekësore (arkivimi i centralizuar; dublikimi i kërkesës dhe lirimi i përdoruesit);
 • përcjelljen e ankesave të detyrueshme pranë organeve kompetente;
 • autorizim për printimin e modeleve të kompanisë dhe letrave me kokë dhe pulla që përputhen me organizatën ekzistuese të kompanisë;
 • procedurat që lidhen me kërkesën për dokumentacion shëndetësor nga autoritetet e jashtme që kanë të drejtë kopjimi ose origjinali;
 • autorizim për eksportin e mostrave të gjakut të kordonit kërthizor për përdorim autolog për ruajtjen e të njëjtit që do të përdoret në rastet e sëmundjeve të përcaktuara gjenetikisht për të cilat tregohet përdorimi i qelizave staminale.

Menaxhimi i ankesave të përdoruesve, në bashkëpunim me URP-në, me hetimin e brendshëm të çështjeve kritike të theksuara dhe, kur është e mundur, promovimin e ndryshimeve organizative pasuese për optimizimin e shërbimeve

Menaxhimi i shërbimeve sociale:

 • kujdesi për pacientin dhe familjen për vazhdimësinë e kujdesit dhe rrugët afatgjata pas rehabilitimit, RSA, kujdesi në shtëpi, bujtina, rehabilitimi;
 • procedurat për kujdestarinë e fëmijëve të pranuar në Pediatri/Çerdhe

Menaxhimi i krevatit:

 • favorizon metodat e dorëheqjes funksionale për nevojat e PS/DEA;
 • lehtëson reduktimin e shtrimeve në spital dhe kohën e shtrimit në spital me drejtuesit e shërbimeve të diagnostikimit instrumental dhe me konsulentët;
 • informon qendrën e operacioneve tëARES 118 për çdo mbipopullim të PS;
 • lehtëson transportin brenda spitalit dhe jashtë spitalit të pacientëve;
 • identifikon dhe menaxhon, në bashkëpunim me Shërbimin e Mirëqenies Sociale, situatat në rrezik më të madh të vështirësive të shkarkimit.

Aktivitetet me interes të Stafit Mjekësor janë si më poshtë:

 • pranimi i kërkesave dhe reagimeve përkatëse ose pritja dhe shoqërimi i inspektimeve të organeve përgjegjëse (gjyqësori, Nas, NOE, Higjiena Publike, ARPA etj.);
 • intervistat me përdoruesit dhe/ose punonjësit me qëllim marrjen e kritikave të ekspozuara dhe ndërhyrjen për zgjidhjen e tyre, duke i dhënë, kur është e mundur, reagime të menjëhershme kërkuesit;
 • zgjidhja e çështjeve në zhvillim në lidhje me aktivitetet e blloqeve të operatorëve dhe para-spitalizimit;
 • zgjidhja e problemeve në zhvillim në lidhje me transferimet e pacientëve, shtretërit në TI, mbyllja e pranimeve zgjedhore të kërkuara nga Drejtori i DEA për shkak të mbipopullimit të Departamentit të Emergjencave;
 • verifikimi ditor i rasteve të hapura dhe në pritje në PS me rikujtesë kur është e nevojshme për NJQV-të për ri-absorbimin e pacientit nga PS ose Mjekësia e Urgjencës;
 • ratifikimi me nënshkrimin e kompetencës së kërkesave për barna, kërkesat për pajisje në funksion, hetimi i aksidenteve spitalore, rastet operacionale ose të punës së menaxherëve mjekësorë për përdorim të njëkohshëm, lëshimi i certifikatës për mbledhjen e gjakut të kordonit, autorizimi për varrosjen e fetuseve dhe pjesëve anatomike;
 • verifikimin e përshtatshmërisë së formularëve/letërnjoftimeve/pullave të kërkuara nga punëmarrësit;
 • shqyrtimin në kohë reale të ankesave të sëmundjeve infektive të transmetuara në Drejtorinë Mjekësore me vlerësimin e procedurave të ngjitjes dhe izolimit dhe masat paraprake që duhen marrë;
 • dërgimin e hetimit epidemiologjik në SISP;
 • rishikimi i postës së dërguar çdo ditë me reagime dhe iniciativa pasuese që duhet të aktivizohen.

Orari i punës: nga e hëna deri të premten, nga ora 11.00 deri në orën 14.00

Sekretariati:

 • Bashkëpunëtor administrativ – Di Ruzza Daniela
 • Admin. – Nga Nardi Angela

Zyra e Sistemeve të Informacionit Spitalor (SIO-SIES-SIAS):

 • CPS-Nurse – Dr Giancarlo Lanni

Zyra E menaxhimit TË transfertave dhe ambulancave:

 • Znj. Pontone Silvana

Koordinimi i Zyrës së Infermierisë së Spitalit përbëhet nga Dr. Di Prete Domenica dhe Dr. Migliorelli Fabio, të ndihmuar nga infermierë të tjerë.

Shërbimi i Ndihmës Sociale  të Spitalit Cassino përbëhet nga një operator, Dr. Simeone Maurizio.

Orari i pritjes: nga e hëna deri të shtunën nga ora 08.30 deri në orën 13.30

Ndihmësi Social ofron të gjithë mbështetjen e dobishme për pacientët e shtruar në spital dhe familjet e tyre për probleme sociale të llojeve të ndryshme në lidhje me strukturat sociale të bashkisë, autoritetet shëndetësore lokale të cilave u përkasin, Gjykatën e të Miturve etj., duke u kujdesur në veçanti:

 • procedurat për kujdestarinë e të miturve;
 • praktikat për të kërkuar transferimin e pacientit në fund të ciklit të kujdesit akut

Arkivi i regjistrave mjekësorë (me CC digjitalizuar)

Zyra e Arkivit të të Dhënave Mjekësore ndodhet në katin e parë të PO-së, ngjitur me DMPO-në.

Tavolina për nxjerrjen e të dhënave mjekësore dhe dokumentacionit shëndetësor ndodhet në katin përdhes, ngjitur me sportelet e ReCUP.

Si të kërkosh regjistrin mjekësor

Regjistri mjekësor mund të kërkohet personalisht ose nga një delegat në sportelin e dedikuar (Zona ReCUP), kati përdhes i ZP të Cassino.

Orari i hapjes për publikun:

 • nga e hëna deri të premten, nga ora 08.00 deri në orën 13.30;
 • E mërkurë nga ora 15.00 deri në orën 16.30;
 • E shtunë nga ora 09.00 deri në orën 11.30;

Numri i telefonit të banakut është si më poshtë: 0776 3929282.

Kush mund të kërkojë / tërheqë Regjistrin Mjekësor

Formularët për kërkimin e dokumentacionit shëndetësor dhe delegimin/vetëdeklarimin (të miturit, të paaftët, legjitimiteti, vdekja) janë në dispozicion në sportelin e dedikuar  ose në http://www.aslfrosinone.it

 • subjekti i të dhënave i pajisur me dokument identiteti;
 • një delegat me një prokurë specifike, të disponueshme në internet, të nënshkruar nga mbajtësi i dokumentacionit, një kopje të dokumentit të tyre të identitetit dhe atë të delegatit;
 • në rastin e të miturve ose personave të paaftë, Operatorët Prindër ose Kujdestarët (ose delegatët e tyre) të pajisur me dokumentacionin e duhur ligjor dhe çdo delegim;
 • në rast se Kontrolluesi i të Dhënave ka vdekur, legjitimuesit duhet të sigurojnë vetëdeklarim, në përputhje me nenin 46 të Dekretit Presidencial 445/00 që vërteton statusin e anëtarit të familjes në ngjitje ose zbritje në vijë të drejtpërdrejtë dhe trashëgimtarët testamentarë provojnë kualifikimin e tyre. Në rast vdekjeje, ata që kanë të drejtë duhet të marrin edhe certifikatën e vdekjes/vetëdeklarimin e vdekjes.

Stafi i Arkivit të të Dhënave Mjekësore do të kontaktojë palën e interesuar, me pëlqimin e tij, në numrat e telefonit të dhënë nga i njëjti, për të dhënë informacion mbi statusin e përpunimit të dokumentacionit shëndetësor të kërkuar.

Kohët e dorëzimit

Regjistri mjekësor disponohet në orare të ndryshueshme në varësi të llojit të shtrimit të kryer në spital:

 • Spitali i zakonshëm/Kirurgjia javore: brenda 7 (shtatë) ditëve nga paraqitja e kërkesës nga palët e interesuara që kanë të drejtë, në përputhje me rregulloret për qasjen në dokumentet administrative dhe dispozitat e kodit për mbrojtjen e të dhënave personale, të referuara në Dekretin Legjislativ nr. 196 të datës 30 qershor 2003, siguron dokumentacionin shëndetësor në dispozicion në lidhje me pacientin, mundësisht në format elektronik; çdo shtesë sigurohet, në çdo rast, brenda një periudhe maksimale prej 30 (tridhjetë) ditësh nga paraqitja e kërkesës së lartpërmendur.
 • Kirurgjia ditore: të dhënat mjekësore mund të kërkohen vetëm në qasjen e fundit dhe mund të mbyllen vetëm pas 30 ditësh nga qasja e fundit
 • Spitali ditor: rruga e kujdesit përbëhet nga një ose më shumë hyrje dhe dosja duhet të kërkohet vetëm në fund të së kaluarës. Nëse pacienti ka nevojë për informacion në lidhje me qasjen individuale, ai/ajo mund të kontaktojë personin e kontaktit mjekësor të Njësisë Operative për të marrë një raport shëndetësor. Ajo mund të mbyllet vetëm pas 30 ditësh nga përfundimi i procesit diagnostiko-terapeutik
 • Salla e urgjencës: regjistri mjekësor është i disponueshëm pas 10 ditësh pune nga kërkesa.

Tarifat

Për të marrë një kopje të Regjistrit Mjekësor të Letrës, tarifa është 10.33 € për 20 fletët e para. Një shtesë prej 10 cent për fletë për ato në vijim.

Kërkesë për dokumentacion shëndetësor në shtëpi

Për të kërkuar dorëzimin në shtëpi në territorin kombëtar të kopjes fizike të kartelës mjekësore, duhet të plotësoni dhe dërgoni formularin e kërkesës bashkëlidhur mandatpagesës. Tarifa përfshin koston e kopjimit të të dhënave mjekësore të barabartë me 10.33 euro për 20 fletët e para dhe një shtesë prej 10 cent për fletë për ato në vijim. Do të jetë përgjegjësia e stafit të Arkivit të të Dhënave Mjekësore të komunikojë pagesën e mundshme të shtesës për fletët që tejkalojnë 20. Tarifat e transportit janë si më poshtë: 7.50 € për dërgesë me postë të regjistruar me dorëzim brenda 3 ditëve të punës nga dërgesa.

Dorëzimi i dokumentacionit shëndetësor të lartpërmendur do të bëhet sipas kërkesave të konfidencialitetit të garantuara nga Kodi Postar, i cili parashikon dorëzimin e Postës së Regjistruar edhe një personi tjetër përveç marrësit të pranishëm në shtëpi (p.sh. anëtari i familjes, bashkëjetuesi, portieri i ndërtesës, etj.).

Për të kërkuar CD-në që përmban imazhet e testeve diagnostikuese të kryera gjatë shtrimit në spital (CT, MRI, PET-CT, rreze X, MAMOGRAFI), kontaktoni Njësinë e Radiologjisë, në katin e 2-të të PO

Tarifa është 10,00 € për çdo CD.

Orari i hapjes për publikun:

Nga e hëna deri të shtunën nga ora 08.00 deri në orën 14.00.

Marrësit

Aktiviteti i Njësisë Operative është konsoliduar për të siguruar një kompetencë të vazhdueshme dhe të përshtatshme të specializuar për kërkesat që vijnë nga jashtë dhe brenda Shoqërisë. Prandaj, i drejtohet të gjithë stafit të UUOO të Presidiumit dhe të gjithë popullsisë që paraqet probleme në lidhje me mirëqenien dhe nevojat burokratike.

Modaliteti i hyrjes

Qasja në shërbimet e Drejtorisë së Shëndetësisë zhvillohet në mënyrat e mëposhtme:

 • për të paraqitur probleme urgjente, duhet të kontaktoni një nga mjekët në detyrë ose një nga menaxherët e infermierisë në detyrë, përmes sekretarisë gjatë orarit të punës 08.00 – 14.00 në të cilën garantohet prania në detyrë e të paktën një mjeku;

Kontaktet

Drejtoria Shëndetësore UOC Spitali Cassino

 • Adresa: Via San Pasquale snc., kati 1 – 03043 Cassino
 • Drejtori Telefoni: 0776 3929400
 • Zëvendësdrejtorët Telefoni: 0776 3929401 – 2382
 • Sekretariati telefonik: 0776 3929399-97
 • Emaili : dmpo.cassino@aslfrosinone.it
 • Emaili i certifikuar: ospedalecassino@pec.aslfrosinone.it

Vendndodhja jonë

 • Ndodhet në Spitalin e Cassino, në San Pasquale snc., në katin e parë të P.O.

Përditësimi i fundit: 23/01/2023

Pubblicato il: 23/01/2023

Raporto një gabim në këtë faqe