Plani i Biznesit për Parandalimin 2022-2025

UOC Pre.S.A.L. dhe Plani i Biznesit për Parandalimin 2022-2025

Plani Rajonal i Parandalimit (PRP), i miratuar me DGR nr. 970 të 21/12/2021, përbëhet nga disa Programe dhe, për këtë arsye, për të ndjekur indikacionet e PRP, Menaxhimi i Kompanisë së ASL ka përcaktuar përparësitë e kompanisë, të rëna në Planin e Biznesit të Parandalimit (PAP) të ASL të Frosinone, artikulimi specifik i të cilit është paraqitur në dokumentin e bashkangjitur (PDEL_1255_DEL_01.12.2022_ALL.1_PAP_FOSINONE-1), të miratuar me Rezolutën 994 të 16.12.2022.

( PAP) është mjeti për zbatimin dhe menaxhimin në nivel kompanie të aktiviteteve të parandalimit dhe promovimit të shëndetit të përcaktuara në Planin Rajonal të Parandalimit (PRP) 2021-2025 të lartpërmendur. Ai i përgjigjet nevojës për të zbatuar ndërhyrje ndërsektoriale, të integruara dhe të koordinuara për promovimin dhe parandalimin e shëndetit në territor. Personi i kontaktit për Departamentin e Parandalimit është:

Dr. Paolo  SARAGOSA – PreSAL Nord Service – email: paolo.saragosa@aslfrosinone.it

UOC Pre.S.A.L. mbulon linjat e mëposhtme të aktiviteteve të shoqërisë PAP:

3. Vendet e punës për promovimin e shëndetit (PP3)

6. Plani i synuar i parandalimit (PP6)

7. Parandalimi në ndërtim dhe bujqësi (PP7)

8. Parandalimi i rrezikut të kancerit në punë, sëmundjeve profesionale të sistemit muskuloskeletor dhe rrezikut të stresit të lidhur me punën (PP8)

Planet janë hartuar sipas kritereve që kanë karakterizuar gjithmonë linjat e veprimtarisë së UOC Pre.S.A.L., gjithmonë bazuar në ndërveprimin me palët e interesuara, ndërsektorialitetin dhe transversalitetin dhe përhapjen e kulturës së sigurisë. Mendoni për sportelet e informacionit që synojnë punëtorët dhe shifrat e parandalimit, trajnimet e vazhdueshme dhe ngjarjet informuese të organizuara mbi rreziqet në punë, veçanërisht në kontekstin e “Javëve të Sigurisë”, një ngjarje që përsëritet çdo vit në Autoritetin tonë Shëndetësor Lokal që nga viti 2007 dhe që përfshin të gjithë aktorët, me fokus të veçantë në shkolla. Kësaj i shtohet edhe materiali mësimor/informativ i prodhuar ndër vite si në format letre ashtu edhe në atë dixhital.

•    Programet e paracaktuara PP7 Parandalimi në Ndërtim dhe Bujqësi (DGR 970 datë 21/12/2021 dhe Det.nr. G18096 datë 19/12/2022):

  • Parandalimi i rënies nga lartësitë në ndërtim
  • Parandalimi në bujqësi dhe pylltari

•    Programet e paracaktuara PP8 Parandalimi i rrezikut kancerogjen në punë, sëmundjet profesionale të sistemit muskuloskeletor dhe rreziku i stresit të lidhur me punën, (DGR 970 i 21/12/2021 dhe Det.nr. G18096 i 19/12/2022):

  • Parandalimi i rrezikut kancerogjen në punë.

•    Programi i paracaktuar PP8 “Parandalimi i rrezikut kancerogjen në punë, sëmundjet profesionale të sistemit muskuloskeletor dhe rreziku i stresit të lidhur me punën”. (DGR 970 e datës 21/12/2021- 14 korrik 2023, nr. G09729) Miratimi i Vademecums:

  • Parandalimi i rrezikut për sistemin muskuloskeletor;
  • Parandalimi i rrezikut të stresit të lidhur me punën.

Përditësimi i fundit: 02/10/2023

Raporto një gabim në këtë faqe