Regjistri pretorian

Vendimet dhe Vendimet që mund të konsultohen dhe shkarkohen në bazë të nenit 32 të ligjit nr. 69 të datës 18.06.2009

Paralajmërimet: Përdoruesit e këtij shërbimi informohen se të dhënat personale të publikuara këtu mund të ripërdoren vetëm sipas kushteve të parashikuara nga legjislacioni aktual për ripërdorimin e të dhënave publike (Direktiva e BE-së 2003/98/KE dhe Dekreti Legjislativ 36/2006 që transpozon të njëjtat), në përputhje me qëllimet për të cilat janë mbledhur dhe regjistruar të dhënat dhe në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale.

E drejta e aksesit në dokumente mund të ushtrohet sipas ligjit 241/90 dhe ndryshimeve dhe shtesave të tij të mëvonshme, si dhe përmes institutit të aksesit qytetar të rregulluar me dekretin legjislativ nr. 97 të 25 majit 2016.

Të gjitha Vendimet dhe Vendimet e publikuara këtu janë trajtuar në përputhje me dispozitat e Dekretit Legjislativ 30 Qershor 2003 nr. 196 Kodi për mbrojtjen e të dhënave personale dhe ndryshimet dhe shtesat e tij të mëvonshme.

Regjistri online pretorian ASL Frosinone nga data 02/12/2023

Albo Pretorio Online ASL Frosinone deri më 01/12/2023

Për më shumë informacion

UOC URP Mbrojtja dhe pjesëmarrja e pritjes së komunikimit

  • Pa pagesë: 800716963
  • Telefon: 0775.8822052 – 8822054 – 8822055
  • Emaili: urp@aslfrosinone.it
  • Ditët/orët: nga e hëna në të premte 8.00 – 14.00

Përditësimi i fundit: 01/12/2023

Pubblicato il: 01/12/2023

Raporto një gabim në këtë faqe