Spitalet

Rrjeti Spitalor i ASL Frosinone është në përputhje me Planet Operacionale 2013-2015 dhe është krijuar në përputhje me indikacionet e përcaktuara në Udhëzimet për hartimin e Akteve të Shoqërisë dhe DCA nr. U00412, datë 26.11.2014 – Korrigjimi i DCA nr. U00368/2014 – Riorganizimi i rrjetit spitalor për të mbrojtur objektivat strategjike të kthimit nga deficitet shëndetësore të Rajonit Lazio (DCA nr. U00247/2014), duke respektuar në mënyrë të veçantë parametrat e mëposhtëm:

 • organizimi sipas modelit të departamentit me përshtatjen e Njësive Operative në raport me parametrat standardë të Komitetit Lea (1 Njësi Operative Komplekse për çdo 17.5 shtretër publikë dhe Njësi të thjeshta Operative të barabarta me 1.31 të komplekseve);
 • numërimi në Njësitë Komplekse Operative të NJVL-ve pa shtretër (Drejtoritë Shëndetësore, Farmacia, Shërbimet Diagnostike);
 • prania e 6 strukturave operative nga të cilat të paktën 4 janë komplekse dhe 2 janë departamente të thjeshta për një departament të vetëm;
 • miratimi i masave organizative për krijimin e zonave funksionale, brenda ose ndërdepartamentale për forcimin e integrimit midis strukturave që ndajnë objektiva të përbashkëta dhe procese të mirëqenies ose menaxhimit, pa kushtet për krijimin e një Departamenti dhe me Menaxherin përgjegjës (pa kompensim të Drejtorit të Departamentit);
 • organizimi sipas zonave të kujdesit për intensitetin e kujdesit akut (mjekësor, kirurgjikal, nënë-fëmijë) dhe krijimi i moduleve ditore me shumë specialitete (mjekësore dhe kirurgjikale);
 • organizimin e UU.O. të Kirurgjisë në module që funksionojnë 5 ditë në javë për të promovuar përshtatshmërinë organizative;
 • organizimin e zonave multidisiplinare të ditës me qëllim racionalizimin e burimeve njerëzore;
 • eliminimin e çdo dublikimi të funksioneve të kujdesit.

Në bazë të këtyre indikacioneve janë identifikuar 3 Qendra Spitalore.

Tre spitalet janë si më poshtë:

 • Spitali Frosinone-Alatri-Anagni, me qendër në Frosinone, nëpërmjet Armando Fabi, tel. 0775 8821;
 • Spitali Sora, me qendër në Sora, Loc. San Marciano, 03039 Sora, tel. 0776 8291;
 • Spitali Cassino, me seli në Cassino, nëpërmjet San Pasquale, 03043 Cassino, tel. 0776 39291.

Sa i përket Presidiumit të Anagni, i konsideruar O.D.G. i votuar nga bashkitë e veriut të provincës (Acuto, Anagni, Filettino, Paliano, Piglio, Serrone, Sgurgola, Trevi në Lazio), është formuluar një plan për riorganizimin e aktiviteteve dhe një integrim me Spitalin e Frosinone për aktivitetet që lidhen me urgjencën 24-orëshe të koordinuar nga Salla e Urgjencës së POF Spaziani. Të gjitha aktivitetet mbeten aktive dhe të zgjeruara: klinika ambulatore të specializuara, një stacion onkologjik shqyrtimi, një qendër dialize, një laborator urgjence, radiologji e pajisur me sisteme telekonsultimi dhe diagnostikimi në distancë, aktivizimi i shërbimit ditor, kirurgji ditore dhe kirurgji ambulatore, aktivitetet e mjekësisë dhe shërbimeve të përgjithshme.

Po zhvillohen diskutime me Rajonin e Lazios dhe Ministrinë e Mjedisit për aktivizimin e shërbimeve të parandalimit dhe trajtimit si për njerëzit ashtu edhe për mjedisin në lidhje me ndotjen e Luginës së Sakos. Në këtë drejtim, gjithmonë në marrëveshje me Rajonin dhe Ministrinë e Mjedisit, një Qendër e Mbikëqyrjes Shëndetësore dhe Epidemiologjike është planifikuar të vendoset në Anagni. Në të njëjtin propozim Akti, në Drejtorinë e Parandalimit, nr. 2 Njësi Komplekse Operative që lidhen me mbrojtjen e prodhimit ushqimor dhe blegtoral.

Në lidhje me komplementaritetin brenda O.P. të unifikuar Frosinone-Alatri dhe sinergjitë që do të arrihen, pritet, në përputhje me shpërndarjen e përgjithshme të shtretërve të caktuar, të mirëmbahet një O.P.U. i Mjekësisë së Përgjithshme dhe një O.P.U. i Rehabilitimit në Alatri dhe krijimi i një zone funksionale kirurgjikale homogjene të pajisur me 10 O.P. të zakonshëm dhe 10 O.P. me cikël të shkurtër (kirurgji javore) për sëmundjet kirurgjikale dhe ortopedike, rritur më tej me 16 O.P. të kirurgjisë multidisiplinare ditore. 6 PP.LL. i terapisë nën-intensive do të vihet në dispozicion për të mbështetur aktivitetin kirurgjik.

Aktivitetet nefrologjike dhe Dializa do të mirëmbahen me 15 vende dhe të gjitha shërbimet mbështetëse për aktivitetin e ndihmës do të mirëmbahen. Dhoma e Urgjencës do të pajiset me 5 PP.LL. (2 të Obi dhe 3 të Vëzhgimit të Përkohshëm), ndërsa në të njëjtën kohë do të aktivizohet një dhomë shkarkimi me qëllim uljen e kohës së pritjes së pacientit. Struktura e lartpërmendur përfshin praninë e 135 PP.LL në strukturën e Alatrit dhe arsyeja e këtij riorganizimi qëndron në mundësinë e diferencimit të dy strukturave, të cilat deri më tani kanë parë një dyfishim dhe mbivendosje të aktiviteteve të tyre përkatëse të kujdesit, në një periudhë të dedikuar për menaxhimin e patologjive më komplekse dhe në një mbikëqyrje në të cilën do të merren me rastet e kompleksitetit të mesëm të ulët, duke zbatuar ato modele inovative të kujdesit që lejojnë arritje të niveleve më të larta të përshtatshmërisë. Afërsia gjeografike e dy garnizoneve përfaqëson një faktor të mëtejshëm racionalizimi që, përmes menaxhimit të përbashkët të personelit dhe burimeve teknologjike, mund të lejojë ekonomi të konsiderueshme të shkallës.

Në lidhje me Spitalin e Sarës, Shoqëria pranon sugjerimet e ardhura nga Administrata Bashkiake sepse shkon në drejtim të forcimit të vokacionit onkologjik të Spitalit të Sarës, të planifikuar tashmë nga ky Autoritet Shëndetësor Vendor, si për shkak se është në përputhje me indikacionet rajonale. Përmirësimi i ofertës së kujdesit shëndetësor për pacientët me kancer, megjithatë, kërkon një kompleks veprimesh të koordinuara dhe sinergjike, që synojnë zgjerimin e gamës së shërbimeve të nevojshme për krijimin e një rrjeti të aftë për të garantuar marrjen e përgjegjësisë dhe menaxhimin integral të patologjisë neoplastike. Prandaj është thelbësore zbatimi i të gjitha veprimeve për rekrutimin e figurave të nevojshme profesionale dhe forcimin e shërbimeve mbështetëse, duke përfshirë gjetjen e një kirurgu ekspert në kirurgjinë onkologjike të barkut, forcimin e endoskopisë tretëse, aktivizimin e radiologjisë ndërhyrëse brenda UOSD përkatëse, zbatimin e një “njësie të gjirit” që mund të përdorë kontributin e një kirurgu plastik, krijimin e një strukture anatomike patologjike të orientuar në onkologji, ofrimin e një shërbimi psiko-onkologjik, forcimin e radioterapisë dhe disponueshmërinë e ilaçeve bërthamore, pulmonologjisë, endokrinologjisë, kardio-onkologjisë dhe përgatitjen e barnave anti-blastike. Për shkak të konformitetit të veçantë orografik të territorit që sheh kalimin e dy lumenjve (Liri dhe Fibreno), bashkimit të tre luginave (Roveto, Liri dhe Komino), dhe rrezikut të lartë sizmik, oferta shëndetësore, përveç adresës onkologjike, duhet t ‘i afrohet standardeve të një PERËNDESHE të nivelit të parë. Veprimet e përmirësimit dhe përforcimit kanë këtë horizont. Kjo është arsyeja pse, krahasuar me të kaluarën, në Aktin e Biznesit parashikohet një UOC i mëtejshëm i ortopedisë dhe SPDC.

Sa i përket Spitalit Cassino, ai mbetet treguesi i një PERËNDESHE të klasit të parë me të gjitha specialitetet e saj. Krahasuar me Aktin e mëparshëm të Biznesit, ndarja e UOC-ve në fushën mjekësore me një UOC të Mjekësisë dhe një UOC të Pulmonologjisë është propozuar përsëri, me zhvillimin e mëtejshëm të rekrutimit të stafit menaxhues dhe infermieror, aktivitetet e planifikuara mund të rriten më tej, siç bëhet tashmë me aktivizimin e një Mjekësie Emergjente me 12 PP.LL. si një modul shtesë i Departamentit të Urgjencës.

Tabela e mëposhtme tregon numrin aktual të shtretërve të regjistruar nga NSIs në datën 30 qershor 2014 dhe atë të parashikuar nga planifikimi i rrjetit spitalor rajonal, të cilit duhet t ‘i shtohen shtretërit, të cilët nuk plotësojnë standardet e përcaktuara me ligjin nr 135 të datës 7 gusht 2012, të çerdhes dhe ato të vëzhgimit intensiv të shkurtër (ibo) që Shoqëria synon të aktivizojë në të gjitha Presidiumet. Duhet të theksohet gjithashtu se disponueshmëria e shtretërve do të rritet më tej nga shtretërit e infermierisë dhe të Spitalit (15 PP.LL.) për menaxhimin e sëmundjeve që aktualisht trajtohen në mënyrë jo të duhur në njësitë e kujdesit akut.

P.O.asetet(*)pritet
i zakonshëmqëndrim i gjatëdh/dstotalii zakonshëmqëndrim i gjatëdh/dstotali
FROSINONE/ALATRI36915384223981526439
SORA17321272211932117231
CASSINO2130212282702118309
Totali75536868778615761979
(*) sipas të dhënave të NSIS të datës 30 qershor 2014 që vijnë nga Drejtoritë Shëndetësore të njësive individuale.

Oferta provinciale e shtretërve për pacientët akut plotësohet nga pajisjet e katër Shtëpive të Infermierisë private të akredituara që veprojnë në territorin e ASL (siç raportohet në nenin 4.1 të Aktit të Shoqërisë), të ripërcaktuara nga DCA nr. U00412/14.

Në lidhje me shtretërit post-akute (për të cilët një standard prej 0.2 për mijë në kujdesin afatgjatë dhe 0.5 për mijë në rehabilitim konsiderohet i përshtatshëm), oferta aktuale e kompanisë aktualisht është e ndarë midis akredituar publike dhe private siç tregohet në tabelën më poshtë.

LlojiPublikePrivat i akredituar
Kujdes afatgjatë21 p.l. P.O. Sora15 P.L. P.O. Frosinone(*)S. Raffaele Cassino = 69
Rehabilitimi00S. Raffaele Cassino = 146 ord + 14 DHINI Città Bianca = 57 ord + 6 DH
(*)transferuar në NP të Alatrit nga data 1 korrik 2014

Disponueshmëria, sipas DCA nr. U00412/2014, nga 979 shtretër publikë (nga të cilët 922 për shtretër akut dhe 57 për shtretër post-akut) dhe 391 shtretër privatë të akredituar (nga të cilët 99 për shtretër akut dhe 292 për shtretër post-akut) cakton ndarjen totale të shtretërve provincialë në 1,370, e barabartë me 2.75 shtretër x 1,000 banorë, siç tregohet në tabelën më poshtë.

LlojiKrevate të planifikuara
PublikeIndividë të akredituarTotali
AKUTE922991,021
POST-ACUTILD5769126
RIAB0223223
Totali9793911,370
2.75 PL x 1000 ab.
(*)duke pasur parasysh shënimin rajonal prot. 154457/GR/11/16 të datës 19/03/2015 në lidhje me mosautorizimin dhe akreditimin e 30 PL të mjekësisë së Shtëpisë së Infermierisë San Raffaele

Shtojca 3 e këtij akti të shoqërisë tregon shtretërit për secilin Presidium. Sigurimi i shtretërve në U.O.C., U.O.S.D. dhe U.O.S. individuale do të caktohet me dispozitë të veçantë të Menaxhimit Strategjik në bazë të burimeve njerëzore në dispozicion dhe atyre të rikuperuara nga riorganizimi i aktiviteteve të shtrimit në spital.

Drejtori Shëndetësor i Spitalit

Drejtori i Shëndetit Spitalor ka përgjegjësi qeverisëse dhe menaxhuese në lidhje me dispozitat e legjislacionit aktual dhe në veçanti:

 • miraton standardet e nevojshme për organizimin sa më të mirë të shërbimeve teknike shëndetësore;
 • kërkon vlerësime shëndetësore ose tatimore në lidhje me personelin e caktuar;
 • përcakton kriteret, në lidhje me nevojat e shërbimeve, për punësimin, destinacionin, zhvendosjet dhe lejet e personelit shëndetësor, teknik, ndihmës dhe ekzekutiv të ngarkuar me shërbimet shëndetësore të mjediseve spitalore;
 • verifikon përputhshmërinë me kriteret e menaxhimit të personelit;
 • propozon zëvendësime të përkohshme të personelit shëndetësor dhe teknikëve shëndetësorë në Shoqëri;
 • siguron dhe verifikon menaxhimin korrekt të të dhënave mjekësore në përputhje me rregulloret;
 • menaxhon përputhshmërinë e duhur me rrjedhat e informacionit, në lidhje me kohën dhe cilësinë/plotësinë e të dhënave;
 • paraqet raportin vjetor të progresit shëndetësor të Spitalit;
 • propozon planin e blerjes së pajisjeve dhe orendive sanitare;
 • shpreh mendim, për qëllime shëndetësore, për transformimet e ndërtesave;
 • menaxhon furnizimin e nevojshëm për funksionimin shëndetësor të Spitalit për mirëmbajtjen e pacientit;
 • kontrollon rregullsinë e shërbimeve shëndetësore dhe zbatimin e tarifave përkatëse;
 • kujdeset për procedurat e dërgimit për rimbursimin e shpenzimeve spitalore totale ose të pjesshme për shtetasit e huaj që nuk i përkasin Bashkimit Evropian ose për vendet me të cilat nuk ka marrëveshje dypalëshe, për institucionet e sigurimit nga aksidentet, për paguesit e vetëpunësuar, etj. përfshirë kontabilitetin dhe pagesën;
 • zbatojnë udhëzime për çmimet e shërbimeve të shtrimit dhe kujdesit në spital sipas kritereve të Direktivave Rajonale, shërbimeve ambulatore dhe mbledhjes së pjesëmarrjes së qytetarëve në shpenzime si dhe tarifave për shërbimet profesionale;
 • kujdeset për përcjelljen e shpejtë tek autoritetet kompetente të ankesave të sëmundjeve ngjitëse të gjetura në Spital dhe të çdo lloji tjetër të përshkruar në dispozitat e ligjit;
 • vlerëson dhe autorizon kërkesat e komandës për përditësimin profesional;
 • menaxhon dhe mbikëqyr depozitimin e saktë të mbetjeve të prodhuara nga Spitali;
 • parashikon zbatimin, nga delegimi i Drejtorit të Përgjithshëm, të kërkesave të sigurisë për mjediset e punës të parashikuara nga dekreti legjislativ nr. 81/08 dhe ndryshimet pasuese;
 • përcakton kriteret për menaxhimin e listave të pritjes dhe verifikon zbatimin e tyre;
 • verifikon përshtatshmërinë e kohës së shtrimit në spital;
 • menaxhon planin për përdorimin e sallave të operacionit, mënyrat e ofrimit të shërbimeve shëndetësore spitalore, duke iu referuar në mënyrë të veçantë PAC-ve, APA-ve, kirurgjisë ditore, spitalit ditor;
 • rregullon dhe menaxhon planet dhe udhëzimet për para-spitalizimin, menaxhimin e shtretërve dhe shkarkimin e mbrojtur.

Përditësimi i fundit: 21/03/2022

Pubblicato il: 21/03/2022

Raporto një gabim në këtë faqe