Powiaty Zdrowotne

Powiat jest strukturą terytorialną Spółki liczącą co najmniej 60 000 mieszkańców, w której ubezpieczone są świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, społecznej i społecznej. Ludność Powiatów ma zapewniony dostęp do usług i usług zdrowotnych i społecznych, gwarantujący, również przy zaangażowaniu Gmin i Rad między Gminami, wysoki stopień integracji społecznej i zdrowotnej.

Pojedynczy punkt dostępu (PUA) to usługa, do której obywatel ma dostęp i w której potrzeba, która doprowadziła do wystąpienia o interwencję, jest dekodowana i oceniana w celu uzyskania odpowiedniej reakcji w sensie społecznym, zdrowotnym i socjalno-zdrowotnym.

PUA ma siedzibę w Domach Zdrowia, w Powiatowych Ośrodkach Zdrowia, a także w Gminach. Są one kierowane przez wykwalifikowanych specjalistów, takich jak: pracownicy socjalni, którzy muszą zagwarantować odbiór i dostęp do usług, wykorzystując w razie potrzeby multidyscyplinarny zespół oceniający, aby lepiej skierować Cirradino do odpowiednich usług; usługi CUP odnoszą się również do PUA w tym celu.

Na terenie powiatu wyartykułowane są funkcje decyzyjne gwarantujące obywatelom adekwatność i zaspokojenie niewyrażonych lub jasno określonych potrzeb społecznych i zdrowotnych:

 1. Funkcja klienta: czyli znajomość warunków epidemiologicznych terytorium powiatu i wynikająca z tego definicja usług i świadczeń niezbędnych do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych obywateli oraz kontrola nad aktywowaną działalnością usług i ocena wyników świadczonych usług, w sensie możliwości zmierzenia, czy nastąpiła poprawa stanu zdrowia ludności. Funkcja ta ma również na celu uniknięcie autotematyzmu usług, czyli wytwarzania usług nie pocieszanych realnym zapotrzebowaniem na zdrowie, ale efektem autonomicznych inicjatyw profesjonalistów oraz źródłem nieefektywności i marnotrawstwa dla regionalnej służby zdrowia.
 2. Funkcja produkcyjna: działalność produkcyjna dotyczy Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Opieki Pośredniej, czyli świadczenia za pośrednictwem służb terytorialnych usług pierwszego stopnia, w celu zagwarantowania niezbędnego poziomu pomocy w zakresie kompetencji terytorialnych podstawowej opieki zdrowotnej. Służby terytorialne dzielą się z kolei na złożone jednostki operacyjne, podzielone na proste jednostki operacyjne: podstawowym narzędziem działalności służb terytorialnych jest przejmowanie prostych lub przewlekłych podmiotów, w celu zagwarantowania terapeutycznych i opiekuńczych ścieżek diagnostycznych w ciągłej i adekwatnej kontroli trendu patologii, na którą narażony jest obywatel. Te ścieżki, które wiążą się z przejęciem kontroli nad pacjentem, są wyartykułowane w domach zdrowia.

Dyrektor Okręgu

Dyrektor Okręgu jest konfigurowany jako gwarant wszelkich działań zdrowotnych i administracyjnych związanych ze ścieżką terapeutyczną pacjenta. W związku z tym jest odpowiedzialny za realizację strategicznych wytycznych ASL Management. Dyrektor Okręgu wspiera Zarządzanie Strategiczne w relacjach z Burmistrzami Okręgu, a także z innymi podmiotami, o których mowa w art. 1 ustawy nr 328 z dnia 8 listopada 2000 r.

Dyrektor Okręgu jest odpowiedzialny za pełnienie następujących funkcji:

 1. analiza potrzeb i zapotrzebowania ludności na opiekę zdrowotną i socjalno-zdrowotną oraz, we współpracy ze służbami społecznymi Gmin lub ich Konsorcjów, zapotrzebowania społecznego w celu zagwarantowania odpowiednich terapeutycznych ścieżek diagnostycznych.
 2. zarządzanie relacjami z podmiotami akredytowanymi obecnymi na terenie Powiatu, również współpracującymi z centralnymi urzędami ASL przy ustalaniu umów o świadczenie usług z tymi samymi podmiotami.
 3. koordynacja i konsultacje z kierownikami Działów w zakresie planowania oferty świadczeń zdrowotnych i socjalno-zdrowotnych.
 4. przygotowanie propozycji programu działań powiatu.
 5. monitorowanie danych o działalności i rezultatach osiąganych w ujęciu jakościowym i ilościowym w realizacji programu działań terytorialnych.
 6. koordynacja i weryfikacja poprawności zgodności z przepływami informacji.
 7. kontrola regularności świadczeń zdrowotnych i socjo-zdrowotnych oraz stosowanie odpowiednich stawek, jeśli są stosowane.
 8. gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w strukturach terytorialnych.
 9. wdrożenie, przez delegację Dyrektora Generalnego, wymagań bezpieczeństwa środowiska pracy przewidzianych w Dekrecie Ustawodawczym 81/08 z późniejszymi zmianami.

Dyrektor Okręgu zapewnia koordynację pomiędzy Dyrektorami Oddziałów w celu konkretyzacji ścieżek szpitalno-terytorialnych, weryfikuje poprzez okresowe spotkania pomiędzy Oddziałem Szpitala a Oddziałem Podstawowej Opieki i Opieki Pośredniej tak, aby przejście z fazy ostrej do fazy po ostrej rekonwalescencji odbywało się zgodnie z zasadami oraz w celu zagwarantowania skuteczności opieki świadczonej w domu.

Integracja społeczno-zdrowotna

Obowiązujące w tym zakresie przepisy reprezentuje D.G.R. nr 316/2017 w zakresie: ustawy regionalnej nr 38/96 art. 51. Zatwierdzenie dokumentu dotyczącego wytycznych dla obszarów terytorialnych określonych na podstawie art. 47 ust. 1 lit. c) ustawy regionalnej nr 38/96 w celu sporządzenia Area Social Plans na lata 2012-2014. Lokalny Urząd Zdrowia Frosinone reprezentuje uprzywilejowanego rozmówcę do realizacji integracji społeczno-sanitarnej w zakresie działań przewidzianych w Planie Strefowym.

ASL zamierza podpisać umowy programowe, z którymi zostaną przyjęte Plany Strefowe wszystkich Okręgów zatwierdzone w regionalnym dokumencie Gospodarka i Finanse 2014-2016 (makro Obszar A Region, który leczy i chroni). W szczególności Plan Obszaru musi, zgodnie z rezolucją Rady nr 14 z dnia 21 grudnia 2013 r., być podstawowym instrumentem wdrażania sieci Usług Społecznych i Integracji Społeczno – Zdrowotnej zgodnie z następującymi celami:

 • przekształcenie rocznych projektów Planów Terenowych w niezbędne, powiatowe, stałe usługi socjalne;
 • transpozycja wytycznych Dekretu Samorządu Regionalnego nr 321 z 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu interwencji i usług społecznych regionu Lacjum;
 • wzmocnienie Okręgu Społeczno – Zdrowotnego poprzez przezwyciężenie obowiązujących umów programowych z wykorzystaniem legislacyjnych form Dekretu Ustawodawczego nr 267 z dnia 18 sierpnia 2000 r.;
 • wprowadzenie jednorodnych narzędzi księgowych i organizacyjnych na poziomie okręgu (organizacja Biura Planowania);
 • tłumienie powielania interwencji okręgowych, regionalnych i komunalnych;
 • wdrożenie platformy informatycznej;
 • identyfikacja i rozróżnienie interwencji okręgów pomocy społecznej i opieki zdrowotnej poprzez powiązanie i spójność planowania okręgów z ASL;
 • integracja ze wszystkimi publicznymi, akredytowanymi strukturami sektora prywatnego i trzeciego sektora (wolontariat, stowarzyszenia) w celu stworzenia puli wspólnych zasobów ludzkich i finansowych.

W tym celu ASL zainicjuje skuteczną politykę koordynacji organizacyjnej i operacyjnej z Gminami w celu realizacji wspólnych strategii politycznych. Pod koniec nakreślonej ścieżki należy osiągnąć prawdziwą integrację działań społeczno-zdrowotnych (matczynych, niemowlęcych, starszych, niepełnosprawnych fizycznie, psychicznie i sensorycznie, zdrowia psychicznego i uzależnień, przewlekłych chorób zwyrodnieniowych itp.) w całej prowincji, również poprzez sformułowanie innowacyjnych protokołów dotyczących chronionego wypisu ze szpitala.

W szczególności obowiązkiem Spółki będzie wzmocnienie sylwetki Pracownika Socjalnego, w tym w planowaniu usług okręgowych (w szczególności relacji z Zakładem Zdrowia Psychicznego i Uzależnień od Chorób oraz Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Opieki Pośredniej) oraz w okręgowym urzędzie koordynacyjnym.

W działaniach rozwojowych integracji społecznej i zdrowotnej przewiduje się:

 • w gminie Arpino, w porozumieniu z IAPES (Międzygminnym Stowarzyszeniem Ćwiczeń Społecznych), w dawnym szpitalu zostanie uruchomiony Ośrodek Dnia Zdrowia Społecznego i usługa stomatologii społecznej jako rozszerzenie usługi homologicznej już aktywnej w Casa della Salute w Ceccano. Powtarza się jednak po DCA nr 428/2013 konieczność aktywacji Casa della Salute w byłym szpitalu S. Croce;
 • w gminie Atina, w Casa della Salute, w porozumieniu z IAPES, Centrum Dnia Alzheimera zostanie wzmocnione aktywizacją mieszkalności;
 • w gminie Pontecorvo, w Casa della Salute, w porozumieniu z Konsorcjum Gmin Cassinate, zostanie uruchomione dzienne Centrum Alzheimera;
 • w gminie Patrica, w porozumieniu z Powiatem Społecznym B Frosinone, planowana jest aktywizacja Ośrodka Społeczno – Zdrowotnego do działań wspierających ludność starszą.

Ostatnia aktualizacja: 11/01/2023

Pubblicato il: 11/01/2023

Segnala errore in questa pagina