Menaxhimi Strategjik

Menaxhimi Strategjik i Shoqërisë, i përbërë nga Drejtori i Përgjithshëm, Drejtori i Shëndetësisë dhe Drejtori Administrativ, përdor Bordin e Drejtorëve dhe ushtron qeverisjen strategjike të Shoqërisë.

Menaxheri i Përgjithshëm

Funksionet e Drejtorit të Përgjithshëm janë ato të parashikuara nga neni 3 i Dekretit Legjislativ nr. 502 të 30 dhjetorit 1992 dhe ndryshimet pasuese dhe nga neni 9 i Ligjit Rajonal nr. 18 të 16 qershorit 1994 dhe ndryshimet pasuese. Neni 8, pika 1 e ligjit rajonal nr. 6, datë 18.02.2002, i ndryshuar me ligjin rajonal nr. 4, datë 28.04.2006, mban funksionet e përfshira në aktet e administratës së lartë të dallueshme nga funksionet drejtuese:

 1. funksione të rezervuara ekskluzivisht për Drejtorin e Përgjithshëm;
 2. funksione që mund t ‘u delegohen, tërësisht ose pjesërisht, Drejtorëve të Shëndetësisë ose Administratës dhe Drejtuesve të tjerë të Shoqërisë.

Drejtori i Përgjithshëm i cakton Drejtorit Administrativ, Drejtorit të Shëndetësisë, Presidiumit, Qarkut, Drejtorëve të Departamenteve dhe Menaxherëve përgjegjës për Strukturën Komplekse funksionet që u janë caktuar:

 1. funksionet e deleguara nga Drejtori i Përgjithshëm me kufijtë, implikimet dhe pasojat që rrjedhin nga Instituti i delegimit;
 2. funksionet e veta, që u janë caktuar në momentin e nënshkrimit të kontratës me të cilën është dhënë detyra ose me akt të veçantë të Drejtorit të Përgjithshëm.

Drejtori i Përgjithshëm ka funksionet e administratës së lartë dhe funksionet e punëdhënësit, duke deleguar funksionet drejtuese në nivele të ndryshme drejtimi:

 1. zbatimin e marrëveshjeve kolektive të punës për punëmarrësit dhe miratimin e akteve të menaxhimit të personelit;
 2. ushtrimi i kompetencave të shpenzimeve brenda kufijve të buxhetit të alokuar dhe përvetësimi i të ardhurave;
 3. miratimi i dokumenteve të tenderit për punë, furnizim dhe shërbime, përcaktimi i kontratave.

Drejtori i Përgjithshëm përdor Bordin e Drejtorëve si Organ i Shoqërisë që kontribuon në qeverisjen e veprimtarive klinike dhe merr pjesë në planifikimin e veprimtarisë, duke përfshirë kërkimin, mësimdhënien, programet e trajnimit dhe zgjidhjet organizative për zbatimin e veprimtarisë profesionale të lirë intramurale.

Është një organ këshillimor që shprehet përmes formulimit të mendimeve jo detyruese për Menaxherin e Përgjithshëm. Ai gjithashtu merr pjesë në vlerësimin e brendshëm të rezultateve të arritura në lidhje me objektivat e përcaktuara dhe konsultohet detyrimisht nga Drejtori i Përgjithshëm për të gjitha çështjet që lidhen me qeverisjen e aktiviteteve klinike.

Rregullorja do të rishikohet me ndryshimet e kërkuara nga udhëzimet rajonale.

Bordi i Drejtorëve kryesohet nga Drejtori i Përgjithshëm dhe përbëhet nga:

 1. drejtori i Shëndetësisë;
 2. drejtori Administrativ;
 3. drejtorët e Departamentit, përfshirë Drejtorët e Ndërmarrjeve (nëse ka);
 4. drejtorët e rretheve;
 5. drejtorët shëndetësorë të spitalit;
 6. menaxheri i Shërbimit të Infermierisë, Mamisë, Kujdesit Shëndetësor, Teknik, Rehabilitimit dhe Parandalimit (ose figura ekuivalente profesionale).

Në lidhje me temat individuale të mbuluara, parashikohet pjesëmarrja në vetë Bordin e menaxherëve ose profesionistëve të cilëve u është besuar përgjegjësia e strukturave ose detyrave me rëndësi të veçantë strategjike.

Bordi i Drejtorëve mblidhet, si rregull, të paktën një herë në tre muaj. Thirrja, e cila përmban rendin e ditës së mbledhjes, u dërgohet me email anëtarëve me një njoftim prej shtatë ditësh (tre ditë në rast urgjence).

Dokumentacioni në lidhje me temat që do të diskutohen, si rregull, u vihet në dispozicion anëtarëve të Bordit në kohën e mbledhjes (në të njëjtën kohë me mbledhjen, në rastin e mbledhjes urgjente).

Axhenda e takimeve përgatitet nga Drejtori i Përgjithshëm, pas konsultimit me Drejtorët e Shëndetësisë dhe Administratës. Gjysma plus një nga anëtarët duhet të jenë të pranishëm që mbledhjet e Bordit të jenë të vlefshme. Për vendimet e Bordit, kriteret janë si më poshtë:

 1. shumica absolute (gjysma plus një e anëtarëve) për mendim mbi Planin Strategjik trevjeçar, aktin e shoqërisë, programin vjetor të trajnimit, projektet kërkimore e inovative dhe të gjitha aktet me vlerë programore;
 2. shumica e thjeshtë (gjysma plus një nga ata të pranishëm në rastet e tjera).

Hartohet dhe dërgohet me email raporti i mbledhjeve të Bordit dhe miratohet në mbledhjen e radhës. Statusi i anëtarit të Bordit dhe funksionet përkatëse përfshihen në detyrat institucionale të çdo subjekti dhe, për rrjedhojë, nuk parashikohet asnjë shpërblim për pjesëmarrjen në takime dhe për aktivitetet e kryera. Veprimtaria e Bordit kërkon që anëtarët të respektojnë detyrimin e konfidencialitetit në lidhje me informacionin e marrë dhe të dhënat e përpunuara.

Në veçanti, Menaxhimi Strategjik i kompanisë është përgjegjës për:

 1. identifikimin e objektivave dhe programeve vjetore dhe shumëvjeçare të përcaktuara në bazë të objektivave institucionale të shoqërisë dhe në përputhje me programimin dhe udhëzimet rajonale;
 2. organizimin dhe planifikimin e produktivitetit dhe cilësisë së performancës së kompanisë;
 3. qeverisja dhe menaxhimi i burimeve njerëzore, duke përfshirë politikat e zhvillimit dhe trajnimit profesional;
 4. planifikimi i burimeve dhe investimeve;
 5. qeverisjen e marrëdhënieve të brendshme dhe të jashtme;
 6. garancinë e sigurisë dhe parandalimit.

Drejtori i Shëndetësisë dhe Drejtori Administrativ shprehin mendim për aktet e Drejtorit të Përgjithshëm në masën e kompetencës së tyre dhe gjithashtu:

 • të shprehë një mendim për çdo çështje që i paraqitet;
 • kryen funksionet dhe miraton aktet që u janë deleguar dhe që u janë caktuar nga Drejtori i Përgjithshëm;
 • formulon, për palët e interesuara, propozime për Drejtorin e Përgjithshëm, me qëllim hartimin e planeve shumëvjeçare, programeve vjetore dhe projekteve të veprimtarisë;
 • kujdeset, në masën e kompetencave të tyre, për zbatimin e programeve dhe planeve të shoqërisë nëpërmjet shërbimeve që u ofrohen punonjësve të tyre;
 • ushtron kompetencat e shpenzimeve brenda fushëveprimit të kompetencave të marra nga Drejtori i Përgjithshëm dhe për shumat e përcaktuara nga i njëjti;
 • të përcaktojë, duke informuar Organizatat Sindikale, kriteret e përgjithshme organizative dhe shërbimet për të cilat ato janë përgjegjëse në kontekstin e direktivave të marra nga Drejtori i Përgjithshëm dhe Rajoni;
 • të verifikojë dhe kontrollojë veprimtarinë e drejtuesve të shërbimeve dhe të miratojë masat pasuese, gjithashtu të natyrës zëvendësuese, duke ia referuar ato Drejtorit të Përgjithshëm, edhe për qëllime të kontrollit të brendshëm;
 • kryejnë çdo funksion tjetër që u atribuohet atyre nga ligjet dhe rregulloret.

Drejtori i Shendetesise

Drejtori i Shëndetësisë emërohet, sipas kërkesave specifike të nenit 3 pika 7 të Dekretit Legjislativ nr. 502/92 dhe ndryshimeve pasuese, dhe nenit 15 të Ligjit Rajonal nr. 18/94 dhe ndryshimeve pasuese, nga Drejtori i Përgjithshëm.

Drejtori i Shëndetësisë drejton shërbimet shëndetësore për qëllime organizative dhe higjieno-shëndetësore dhe i jep këshilla të detyrueshme Drejtorit të Përgjithshëm për aktet që lidhen me çështjet e kompetencës; siguron vazhdimësinë operacionale me strukturat me profesionistë, nëpërmjet koordinimit unitar të tyre dhe zhvillimit të metodologjive organizative që synojnë arritjen e marrjes në ngarkim të përdoruesve-pacientëve dhe vazhdimësinë e kujdesit.

Drejtori i Shëndetësisë, me qëllim zhvillimin e qeverisjes klinike dhe promovimin e njohurive dhe përdorimit të mjeteve që janë të tijat, përdor Komisionet, Komisionet dhe Grupet e Punës të parashikuara nga rregulloret aktuale.

Drejtori i Shëndetësisë kryeson Këshillin e Kujdesit Shëndetësor.

Drejtori Administrativ

Drejtori Administrativ emërohet, sipas kërkesave specifike të nenit 3 pika 7 të Dekretit Legjislativ nr. 502/92 dhe ndryshimet pasuese, dhe nenit 15 të Ligjit Rajonal nr. 18/94 dhe ndryshimet pasuese, nga Drejtori i Përgjithshëm.

Drejtori Administrativ drejton shërbimet administrative të Shoqërisë në përputhje me udhëzimet e përgjithshme të programimit dhe dispozitat e Drejtorit të Përgjithshëm, siguron korrektësinë, plotësinë dhe transparencën e proceseve të formimit të dokumenteve që përfaqësojnë dinamikën ekonomike, financiare dhe të aseteve, legjitimitetin e akteve dhe kryerjen korrekte të funksioneve mbështetëse teknike, administrative dhe logjistike. Përcakton udhëzimet operacionale të strukturave të caktuara për qeverisjen e korporatave ekonomike dhe financiare dhe garanton, nga pikëpamja administrative, zhvillimin dhe zbatimin e rrjeteve që kryesojnë sistemin e TI-së për të mbështetur aktivitetet e menaxhimit të niveleve të ndryshme të qeverisjes së korporatave dhe promovon programe specifike për trajnimin e stafit administrativ.

Kontaktet

Komisioner i Jashtëzakonshëm: Dr. Sabrina Pulvirenti

Selia e Frosinone

 • Adresa: Via Armando Fabi – 03100 Frosinone
 • Sekretariati telefonik: 0775.8822436
 • Emaili: direzione.generale@aslfrosinone.it

Drejtor Administrativ: Dr. Eleonora Di Giulio

Selia e Frosinone

 • Adresa: Via Armando Fabi – 03100 Frosinone
 • Sekretariati telefonik: 0775.8822396
 • Emaili: direzione.amministrativa@aslfrosinone.it

Drejtor i Shendetesise: Dr. Luca Casertano

Selia e Frosinone

 • Adresa: Via Armando Fabi – 03100 Frosinone
 • Sekretariati telefonik: 0775.8822271 – 0775.8822274
 • Emaili: direzione.sanitaria@aslfrosinone.it

Përditësimi i fundit: 09/11/2023

Pubblicato il: 02/03/2022

Raporto një gabim në këtë faqe