Fusha tekniko-administrative

Zona Administrative Teknike i përket Menaxhimit Administrativ dhe siguron mbështetjen e shërbimeve administrative për Menaxhimin e Shoqërisë dhe strukturat e tjera të brendshme. Ai siguron menaxhimin ekonomik dhe financiar, kujdeset për aspektet operacionale, rregullatore dhe tatimore që lidhen me përgatitjen dhe menaxhimin e pasqyrave financiare dhe siguron mbajtjen e rregullt të llogarive të kompanisë. Ai gjithashtu luan një rol shërbimi për strukturat organizative të kompanisë në lidhje me planifikimin dhe menaxhimin operacional të prokurimit të mallrave dhe shërbimeve të fituara.

Gjithashtu garanton zhvillimin e politikave të personelit dhe menaxhimin ligjor, administrativ dhe ekonomik të burimeve njerëzore të varura ose të lidhura me to, si dhe vlerësimin e tyre.

Së fundi, ai përbën mjetin lidhës midis funksioneve qendrore dhe proceseve tekniko-administrative të decentralizuara vendore dhe spitalore, drejt të cilave siguron mbështetje profesionale, për të siguruar që proceset administrative të jenë pjesë integrale dhe thelbësore e proceseve të prodhimit.

Më poshtë vijon lista e strukturave tekniko-administrative të Shoqërisë së Kujdesit Shëndetësor Frosinone:

Përditësimi i fundit: 03/03/2022

Pubblicato il: 03/03/2022

Raporto një gabim në këtë faqe