Departamentet

Neni 17 bis i dekretit legjislativ nr 502/92 i ndryshuar dhe plotësuar me dekretin legjislativ nr 229/99 – përcakton organizimin e departamentit si modelin e zakonshëm të menaxhimit operacional të të gjitha veprimtarive të shoqërive të kujdesit shëndetësor.

Ai përcakton se Departamenti është një grumbullim i Njësive Operative Komplekse dhe parashikon atribuimin e përgjegjësisë për Departamentet, si profesionale në çështjet klinike-organizative dhe parandaluese, ashtu edhe menaxheriale në drejtim të programimit racional dhe korrekt dhe menaxhimit të burimeve të caktuara për arritjen e objektivave.

Departamentet ndahen në Departamente sipas Strukturës (Departamenti i Shëndetit Mendor dhe Sëmundjeve të Varësisë dhe Departamenti i Parandalimit) dhe Departamentet sipas Funksionit.

Departamenti i Funksionit nuk e kalon strukturën e kompanisë vertikalisht, por e koordinon atë në mënyrë transversale, që do të thotë se është një strukturë koordinimi për kryerjen e integruar të funksioneve komplekse. Ai nuk ka një rol drejtues hierarkik në njësitë operative që i përkasin Qarkut dhe Spitaleve, por merr përsipër detyra udhëzuese, këshilluese dhe mbikëqyrëse për kryerjen e funksionit në të cilin është caktuar.

Departamentet e Strukturës kanë autonomi më të madhe se ndarjet e tjera organizative të korporatave (Spitali dhe Qarku) dhe me një menaxhim më të theksuar vertikal.

Janë tetë Departamente të Kompanisë Shëndetësore Lokale të Frosinones, të cilat janë të gjitha sanitare.

 • Drejtoria E parandalimit
 • Departamenti i Shëndetit Mendor dhe Çrregullimeve të Varësisë
 • Departamenti i Kujdesit Parësor dhe Kujdesit të Ndërmjetëm
 • Departamenti i Diagnostikimit dhe Asistencës Farmaceutike
 • Urgjenca e Departamentit të Emergjencave
 • Departamenti i Shkencave Kirurgjikale
 • Departamenti i Shkencave Mjekësore
 • Departamenti i Infermierisë, Mamive dhe Profesioneve Shëndetësore, Teknikave të Rehabilitimit dhe Parandalimit

Departamentet e lartpërmendura gjejnë justifikim në logjikën organizative që identifikon Departamentin si një model ideal koordinimi me detyra udhëzimi, këshillimi dhe mbikëqyrjeje për aktivitetet që lidhen me të, që synojnë ndjekjen e objektivave dhe qëllimeve të përbashkëta.

Departamenti është përgjegjës, në çdo rast, për funksionet e qeverisjes klinike, d.m.th. për koordinimin, udhëzimin, këshillimin, mbikëqyrjen që synon zbatimin e linjave strategjike dhe programimit shëndetësor dhe, në veçanti, i ngarkohen detyrat e mëposhtme:

 • koordinon, brenda indikacioneve dhe referencave të Menaxhimit Strategjik, objektivat që do të ndiqen (si në baza vjetore ashtu edhe shumëvjeçare);
 • menaxhoni dhe përdorni, në mënyrë të koordinuar dhe të integruar, burimet e alokuara (njerëzore, financiare dhe teknologjike) për:
 • të ndjekë objektivat e përcaktuara në negocimin e buxhetit;
 • duke synuar vazhdimisht përmirësimin e treguesve të performancës në lidhje me efikasitetin, efektivitetin dhe kosto-efektivitetin;
 • të sigurojë zbatimin e vazhdueshëm të ndërhyrjeve të përshtatshme si nga pikëpamja klinike ashtu edhe nga ajo e menaxhimit;
 • negocion objektivat e Buxhetit me Menaxhimin Strategjik duke kërkuar ndarjen maksimale të të gjithë menaxherëve dhe personelit të caktuar;
 • të kërkojë personalizimin dhe humanizimin e ndërhyrjeve;
 • përcaktojnë shtigjet e kujdesit ose profilet e kujdesit bazuar në koordinimin e shërbimeve që janë të nevojshme;
 • të zhvillojë, të ndajë dhe të miratojë udhëzime dhe protokolle;
 • të promovojë përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë;
 • të sigurojë përshtatshmërinë e pranimeve duke përdorur plotësisht aktivitetet ditore të spitalit dhe kirurgjisë ditore;
 • nxitjen e veprimeve konkrete për arritjen e niveleve më të mira të përshtatshmërisë;
 • të zhvillojnë sisteme treguesish të dobishëm për vlerësimin dhe verifikimin e efektivitetit dhe përshtatshmërisë së shërbimeve të ofruara dhe nivelit të efikasitetit të njësive të ndryshme operative, ekipeve të ndryshme profesionale të përfaqësuara në to dhe profesionistëve individualë.

Marrëdhëniet midis rretheve, spitaleve dhe departamenteve do të përcaktohen me rregullore specifike.

Rregulloret e Departamentit mund të parashikojnë gjithashtu çdo artikulim organizativ që synon mbështetjen e funksioneve të programimit, koordinimit dhe verifikimit për fushat homogjene të veprimtarisë sipas produkteve ose disiplinës.

Komiteti i Departamentit, në zbatim të nenit 17-bis të dekretit legjislativ nr 502/1992 dhe ndryshimeve pasuese, është një organ këshillimor kolegjial me funksione orientuese dhe verifikuese.

Anëtarët e Komitetit të Departamentit janë:

 • drejtori i Komitetit që e kryeson atë;
 • drejtoria e Njësive Operative Komplekse;
 • menaxherët e njësive të thjeshta operative të departamenteve;
 • koordinatori ose delegati i tij i profesioneve shëndetësore, teknike, sociale dhe rehabilituese;
 • drejtorët mjekësorë dhe shëndetësorë, në një numër që nuk kalon 30% të anëtarëve ligjorë, të zgjedhur nga të gjithë drejtorët e Departamentit që kanë qenë në detyrë për tre vjet;
 • një përfaqësues i zgjedhur nga specialistët ambulatorë.

Komiteti mblidhet pas mbledhjes formale të Drejtorit të Departamentit dhe çdo mbledhje do të hartohet me procesverbalet e duhura, të mbajtura në mënyrë kronologjike pranë drejtuesve të Departamentit.

Kohëzgjatja dhe metodat e funksionimit të Komitetit të Departamentit përcaktohen nga Shoqëria me rregullore specifike.

Komiteti i Departamentit përcakton udhëzimet klinike dhe organizative të Departamentit, duke përcaktuar proceset e biznesit. Gjithashtu shtjellon propozimin e Departamentit për objektivat e menaxhimit dhe mirëqenies.

Komiteti i Departamentit mblidhet për verifikimin periodik të objektivave dhe identifikon çdo masë dhe ndërhyrje korrigjuese të përshtatshme për optimizimin e përdorimit të burimeve, si dhe kur duhet të shprehet për:

 • objektivat e Departamentit që do të negociohen nga Drejtori i të njëjtit me Menaxhimin Strategjik;
 • blerjen dhe shpërndarjen e burimeve njerëzore dhe materiale të njësive operative individuale dhe buxhetet e tyre përkatëse;
 • verifikimin e korrespondencës së rezultateve të arritura me objektivat e dakorduara;
 • metodat organizative të Departamentit në fushën klinike, rrugët e kujdesit, marrja e përgjegjësisë, përshtatshmëria, etj.

Drejtori i Departamentit emërohet nga Drejtori i Përgjithshëm për një mandat dy deri në tre vjet.

Drejtori i Departamentit, në veçanti:

 • siguron funksionimin e Departamentit duke zbatuar modelet organizative të propozuara gjithashtu nga Komiteti i Departamentit, duke përfshirë pajtueshmërinë me rregulloret e shëndetit dhe sigurisë në punë dhe mbrojtjen e privatësisë;
 • nxit zhvillimin e menaxhimit të riskut dhe kontrolleve periodike;
 • menaxhon burimet e alokuara për funksionimin e Departamentit pas dëgjimit të propozimeve të Komitetit dhe garanton lëvizshmërinë/rotacionin e personelit brenda Departamentit;
 • i propozon Menaxhimit Strategjik objektivat e asistencës dhe menaxhimit dhe planifikon aktivitetet e departamentit, pas konsultimit me Komitetin e Departamentit;
 • koordinon aktivitetet dhe burimet në mënyrë që Departamenti të përmbushë plotësisht detyrat e tij dhe të sigurojë që çdo strukturë e Departamentit të funksionojë përmes programeve, protokolleve dhe procedurave homogjene të punës;
 • verifikon përputhshmërinë e objektivave të Departamentit me ato të shoqërisë;
 • merr pjesë në negocimin e buxhetit sipas metodave organizative të shoqërisë;
 • informon Komitetin e Departamentit për rezultatet e negociatave;
 • menaxhon buxhetin e Departamentit;
 • garanton përshtatshmërinë e ndërhyrjeve për qëllime parandaluese, diagnostikuese, terapeutike dhe rehabilituese sipas metodave të qeverisjes klinike të identifikuara në këto udhëzime;
 • raporton mbi performancën e përgjithshme të Departamentit në lidhje me objektivat që i janë caktuar drejtpërsëdrejti.

Përditësimi i fundit: 06/11/2023

Pubblicato il: 24/03/2022

Raporto një gabim në këtë faqe