Njoftim ligjor

Autoriteti Shëndetësor Lokal i Frosinones, nëpërmjet faqes së internetit, dëshiron t ‘i ofrojë popullatës informacion sa më të përditësuar, të saktë dhe të aksesueshëm.

Të gjitha përmbajtjet e publikuara ose të pranishme në faqen e internetit, duke përfshirë zgjedhjen dhe organizimin e tyre, si dhe paraqitjen dhe hartimin e faqes së internetit, mbrohen nga legjislacioni i privatësisë (Dekreti Legjislativ 30/6/2003, n. 196), nga ligji për të drejtën e autorit (Ligji 22/4/1941, n. 633, i ndryshuar me Dekretin Legjislativ 29/12/1992 n. 518, për mbrojtjen ligjore të softuerit) dhe nga rregullore të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare për mbrojtjen e pronësisë intelektuale dhe industriale, ndryshimet dhe shtesat e tyre.

E drejta e autorit

Emrat, logot, markat tregtare dhe dokumentet në faqe janë pronë ekskluzive e ASL di Frosinone dhe/ose autorëve të tyre përkatës dhe mund të mbrohen nga patentat dhe/ose të drejtat e autorit të dhëna ose të regjistruara nga autoritetet kompetente. Prandaj, ato mund të shkarkohen ose të përdoren vetëm për përdorim personal dhe jo-komercial: prandaj asgjë, madje edhe pjesërisht, nuk mund të riprodhohet, modifikohet ose rishitet për fitim.

Përmbajtja e faqes së internetit të Frosinone ASL, përveç nëse tregohet ndryshe me ligj, mund të nxirret dhe riprodhohet lirisht sipas kushteve të ripërdorimit të parashikuara nga Licenca e të Dhënave të Hapura v2.0 në dispozicion në: www.dati.gov.it/iodl/2.0. Për më tepër, përmbajtja e faqes nuk ka vlerë ligjore, është e nevojshme t ‘i referohemi teksteve të miratuara zyrtarisht.

Përdorimi i uebfaqes

Në asnjë rrethanë, Autoriteti Shëndetësor Lokal i Frosione nuk mund të mbajë përgjegjësi për dëmet e çfarëdo lloji të shkaktuara drejtpërdrejt ose tërthorazi nga qasja në faqe, përdorimi i mjeteve interaktive, pamundësia ose pamundësia për të hyrë në të, ose përdorimi i informacionit që përmbahet në të.

Raportimi i gabimit

Çdo gabim, pasaktësi informacioni ose mosfunksionim i sistemit mund të raportohet në adresën e mëposhtme të emailit: ufficiointernet@aslfrosinone.it.

Qasja në faqet e jashtme të internetit

Autoriteti Shëndetësor Lokal i Frosinone nuk ka asnjë përgjegjësi për faqet e aksesuara përmes lidhjeve të vendosura brenda vetë faqes; në të njëjtën kohë, ai nuk është përgjegjës për informacionin e marrë nga përdoruesi përmes aksesit në faqet e aksesueshme përmes një hyperlink. Prandaj, pronarët e faqeve të aksesuara sipas kushteve të parashikuara në të, janë përgjegjës për plotësinë dhe saktësinë e informacionit.

Shkarko

Të gjitha burimet e shkarkueshme nga kjo faqe (si dokumentacioni, formularët, etj., përveç nëse tregohet ndryshe) janë lirisht dhe lirisht të disponueshme për përdorim me kusht që të mos përdoren për qëllime të paligjshme.

Viruset kompjuterike

Autoriteti Shëndetësor Lokal i Frosinones nuk garanton se vendi është i lirë nga gabimet ose viruset; për këtë arsye, së bashku me furnizuesit dhe bashkëpunëtorët e tij, nuk është përgjegjës për dëmet e pësuara nga përdoruesi për shkak të këtyre elementeve shkatërruese.

Përditësimi i fundit: 04/04/2022

Pubblicato il: 04/04/2022

Raporto një gabim në këtë faqe