Ranna

Airteagal 17 bis d’Fhoraithne Reachtach uimh. 502/92 arna leasú agus arna fhorlíonadh le Foraithne Reachtach uimh. 229/99 – sainmhínítear an eagraíocht roinne mar ghnáthshamhail bainistíochta oibríochtúla ghníomhaíochtaí uile na gCuideachtaí Cúraim Sláinte.

Bunaítear leis gur comhiomlánú d’Aonaid Oibriúcháin Choimpléascacha í an Roinn agus déantar foráil inti maidir le freagracht a chur i leith na Ranna, idir ghairmiúil i gcúrsaí cliniciúla – eagrúcháin agus coiscthe, agus bhainistíochta ó thaobh clársceidealú agus bainistiú réasúnach agus ceart na n – acmhainní a shanntar chun na cuspóirí a bhaint amach.

Tá na Ranna roinnte ina Ranna de réir Struchtúir (An Roinn Meabhairshláinte agus Galar Andúile agus An Roinn Cosc) agus Ranna de réir Feidhme.

Ní thrasnaíonn an Roinn Feidhme struchtúr na cuideachta go hingearach ach comhordaíonn sí go trasnánach é, rud a chiallaíonn gur struchtúr comhordaithe é le haghaidh feidhmíocht chomhtháite feidhmeanna casta. Níl ról bainistíochta ordlathach aige ar na haonaid oibriúcháin a bhaineann leis an gCeantar agus leis na hOspidéil ach glacann sé le tascanna treorach, comhairle agus maoirseachta chun an fheidhm a shanntar dó a chomhlíonadh.

Tá níos mó neamhspleáchais ag na Ranna Struchtúir ná mar atá ag na rannáin eagraíochtúla chorparáideacha eile (Ospidéal agus Ceantar) agus le bainistíocht ingearach níos marcáilte.

Tá ocht Roinn de Chomhlacht Sláinte Áitiúil Frosinone, agus iad go léir sláintíochta.

 • An Roinn um Chosc
 • An Roinn Meabhairshláinte agus Neamhord Andúile
 • An Roinn Cúraim Phríomhúil agus Cúraim Idirmheánaigh
 • An Roinn Diagnóisice agus Cúnaimh Chógaisíochta
 • Éigeandáil sa Roinn Éigeandála
 • Roinn na nEolaíochtaí Máinliachta
 • Roinn na nEolaíochtaí Leighis
 • An Roinn Altranais, Cnáimhseachais agus Gairmeacha Sláinte, Teicnící Athshlánúcháin agus Cosc

Faigheann na Ranna thuasluaite bonn cirt sa loighic eagraíochtúil a aithníonn an Roinn mar shamhail chomhordaithe idéalach le tascanna treorach, comhairle agus maoirseachta le haghaidh gníomhaíochtaí a bhaineann léi, atá dírithe ar chomhchuspóirí agus comhspriocanna a shaothrú.

Tá an Roinn freagrach, in aon chás, as feidhmeanna an rialachais chliniciúil, i.e. comhordú, treoir, comhairle, maoirseacht atá dírithe ar línte straitéiseacha agus clársceidealú sláinte a chur i bhfeidhm agus, go háirithe, sanntar na cúraimí seo a leanas di:

 • comhordú a dhéanamh, laistigh de thásca agus tagairtí na Bainistíochta Straitéisí, ar na cuspóirí atá le saothrú (ar bhonn bliantúil agus ilbhliantúil araon);
 • na hacmhainní a leithdháiltear (daonna, airgeadais agus teicneolaíochta) chun an méid seo a leanas a bhainistiú agus a úsáid, ar bhealach comhordaithe agus comhtháite:
 • na cuspóirí a shaothrú a shainítear sa chaibidlíocht bhuiséid;
 • arb é is aidhm dóibh i gcónaí feabhas a chur ar tháscairí feidhmíochta a bhaineann le héifeachtúlacht, éifeachtacht agus costéifeachtúlacht;
 • cur chun feidhme leanúnach na n – idirghabhálacha iomchuí ó thaobh na cliniciúla agus na bainistíochta de a áirithiú;
 • cuspóirí an Bhuiséid a chaibidliú leis an mBainistíocht Straitéiseach lena lorgófar an chomhroinnt uasta ar gach bainisteoir agus ar gach pearsanra sannta;
 • pearsanú agus daonnú idirghabhálacha a lorg;
 • conairí cúraim nó próifílí cúraim a shainiú bunaithe ar chomhordú na seirbhísí is gá;
 • treoirlínte agus prótacail a fhorbairt, a roinnt agus a ghlacadh;
 • feabhsú cáilíochta leanúnach a chur chun cinn;
 • oiriúnacht iontrálacha a áirithiú trí ghníomhaíochtaí ospidéil lae agus máinliachta lae a úsáid go hiomlán;
 • gníomhaíochtaí nithiúla a chur chun cinn chun leibhéil oiriúnachta níos fearr a bhaint amach;
 • córais táscairí a fhorbairt a bheidh úsáideach chun éifeachtacht agus oiriúnacht na seirbhísí a sholáthraítear agus leibhéal éifeachtúlachta na n – aonad oibriúcháin éagsúil, na foirne gairmiúla éagsúla a ndéantar ionadaíocht orthu agus na gairmithe aonair a mheas agus a fhíorú.

Déanfar na caidrimh idir an Ceantar, na hOspidéil agus na Ranna a shainiú le Rialacháin shonracha.

Féadfaidh na Rialacháin Roinne foráil a dhéanamh freisin maidir le haon chur in iúl eagraíochtúil atá dírithe ar thacú leis na feidhmeanna clársceidealaithe, comhordaithe agus fíoraithe do réimsí aonchineálacha gníomhaíochta de réir táirgí nó de réir disciplín.

Is comhlacht comhairleach coláisteach é an Coiste Roinne, de bhun Airteagal 17 – bis d’Fhoraithne Reachtach uimh. 502/1992 agus leasuithe ina dhiaidh sin, a bhfuil feidhmeanna treorach agus fíoraithe aige.

Is iad seo a leanas baill Choiste na Roinne:

 • stiúrthóir an Choiste atá ina chathaoirleach air;
 • an tEolaire d’Aonaid Oibriúcháin Choimpléascacha;
 • bainisteoirí na nAonad Oibriúcháin Rannach Simplí;
 • an Comhordaitheoir nó a thoscaire de na gairmeacha sláinte, teicniúla, sóisialta agus athshlánúcháin;
 • na stiúrthóirí leighis agus sláinte, i líon nach mó ná 30% de na comhaltaí dlí, arna dtoghadh ag stiúrthóirí uile na Roinne atá in oifig ar feadh trí bliana;
 • ionadaí tofa ag na speisialtóirí othar seachtrach.

Tagann an Coiste le chéile ar ghairm fhoirmiúil Stiúrthóir na Roinne agus déanfar gach cruinniú a dhréachtú le miontuairiscí cuí, a choimeádtar in ord croineolaíoch ag bainistíocht na Roinne.

Is í an Chuideachta a bhunaíonn fad agus modhanna oibríochta Choiste na Roinne le rialacháin shonracha.

Sainmhíníonn Coiste na Roinne treoirlínte cliniciúla agus eagraíochtúla na Roinne, ag sainiú na bpróiseas gnó. Déanann sé mionléiriú freisin ar thogra na Roinne maidir le cuspóirí bainistíochta agus leasa.

Tagann Coiste na Roinne le chéile chun na cuspóirí a fhíorú go tréimhsiúil agus chun aon bhearta agus idirghabhálacha ceartaitheacha a shainaithint atá oiriúnach chun úsáid acmhainní a bharrfheabhsú, chomh maith le haon uair a bhíonn air é féin a chur in iúl ar:

 • cuspóirí na Roinne a dhéanfaidh an Stiúrthóir an céanna a chaibidliú leis an mBainistíocht Straitéiseach;
 • acmhainní daonna agus acmhainní ábhartha na nAonad Oibriúcháin aonair agus a mbuiséid faoi seach a fháil agus a leithdháileadh;
 • fíorú chomhfhreagras na dtorthaí a baineadh amach leis na cuspóirí comhaontaithe;
 • modhanna eagrúcháin na Roinne sa réimse cliniciúil, na cosáin chúraim, an cúram a ghlacadh, an oiriúnacht, etc.

Ceapann an tArd – Stiúrthóir Stiúrthóir na Roinne ar feadh téarma oifige dhá nó trí bliana.

Stiúrthóir na Roinne, go háirithe:

 • a chinntíonn feidhmiú na Roinne trí mhúnlaí eagraíochtúla a mholann Coiste na Roinne freisin a chur i bhfeidhm, lena n – áirítear cloí le rialacháin sláinte agus sábháilteachta ceirde agus príobháideachas a chosaint;
 • cuireann sé forbairt na bainistíochta riosca agus na seiceálacha tréimhsiúla chun cinn;
 • bainistíonn sé/sí na hacmhainní a leithdháiltear d’fheidhmiú na Roinne tar éis dó/di moltaí an Choiste a éisteacht agus ráthaíonn sé soghluaisteacht/uainíocht pearsanra laistigh den Roinn;
 • an cúnamh agus na cuspóirí bainistíochta a mholadh don Bhainistíocht Straitéiseach agus na gníomhaíochtaí roinne a phleanáil, tar éis dul i gcomhairle le Coiste na Roinne;
 • gníomhaíochtaí agus acmhainní a chomhordú ionas go gcomhlíonfaidh an Roinn a cúraimí go hiomlán agus d’fhonn a chinntiú go bhfeidhmeoidh gach struchtúr de chuid na Roinne trí chláir oibre, prótacail agus nósanna imeachta aonchineálacha;
 • fíoraíonn sé comhlíonadh chuspóirí na Roinne le cuspóirí na cuideachta;
 • páirt a ghlacadh i gcaibidlíocht an bhuiséid de réir mhodhanna eagrúcháin na cuideachta;
 • a chuireann Coiste na Roinne ar an eolas faoi thorthaí na hidirbheartaíochta;
 • bainistíonn sé buiséad na Roinne;
 • ráthaíonn sé oiriúnacht na n – idirghabhálacha chun críocha coisctheacha, diagnóiseacha, teiripeacha agus athshlánaithe de réir na modhanna rialachais chliniciúil mar a shainaithnítear sna treoirlínte sin;
 • tuairiscíonn sé ar fheidhmíocht fhoriomlán na Roinne maidir leis na cuspóirí a shanntar dó go díreach.

Nuashonraithe le déanaí: 06/11/2023

Pubblicato il: 24/03/2022

Segnala errore in questa pagina