Departamente

Articolul 17 bis din Decretul legislativ nr. 502/92, astfel cum a fost modificat și completat prin Decretul legislativ nr. 229/99 – definește organizarea departamentală ca modelul obișnuit de gestionare operațională a tuturor activităților companiilor de asistență medicală.

Stabilește că Departamentul este o agregare de Unități Operaționale Complexe și prevede atribuirea de responsabilități Departamentelor, atât profesionale în probleme clinico-organizatorice și de prevenire, cât și manageriale în ceea ce privește programarea și gestionarea rațională și corectă a resurselor alocate pentru realizarea obiectivelor.

Departamentele sunt împărțite în departamente pe structură (Departamentul de Sănătate Mintală și Boli de Dependență și Departamentul de Prevenire) și departamente pe funcție.

Departamentul de funcții nu traversează structura companiei pe verticală, ci o coordonează transversal, ceea ce înseamnă că este o structură de coordonare pentru îndeplinirea integrată a funcțiilor complexe. El nu are un rol ierarhic de conducere asupra unităților operaționale care aparțin Districtului și Spitalelor, ci își asumă sarcini de îndrumare, consiliere și supraveghere pentru îndeplinirea funcției la care este repartizat.

Departamentele de structură au o autonomie mai mare decât celelalte divizii organizaționale corporative (spital și district) și cu un management vertical mai marcat.

Există opt departamente ale Companiei locale de sănătate din Frosinone, toate fiind sanitare.

 • Departamentul de prevenire
 • Departamentul de Sănătate Mintală și Tulburări de Dependență
 • Departamentul de Asistență Medicală Primară și Intermediară
 • Departamentul de Diagnosticare și Asistență Farmaceutică
 • Departamentul de Urgență Urg
 • Departamentul de Științe Chirurgicale
 • Departamentul de Științe Medicale
 • Departamentul de Nursing, Obstetrică și Profesii în Sănătate, Tehnici de Reabilitare și Prevenire

Departamentele menționate mai sus găsesc o justificare în logica organizațională care identifică Departamentul ca un model ideal de coordonare cu sarcini de orientare, consiliere și supraveghere a activităților legate de acesta, care vizează urmărirea obiectivelor și scopurilor comune.

Departamentul este responsabil, în orice caz, pentru funcțiile de guvernanță clinică, adică coordonare, îndrumare, consiliere, supraveghere care vizează punerea în aplicare a liniilor strategice și a programării în domeniul sănătății și, în special, îi sunt atribuite următoarele sarcini:

 • să coordoneze, în cadrul indicațiilor și referințelor managementului strategic, obiectivele care trebuie urmărite (atât anual, cât și multianual);
 • să gestioneze și să utilizeze, într-o manieră coordonată și integrată, resursele alocate (umane, financiare și tehnologice) pentru:
 • să urmărească obiectivele definite în negocierea bugetară;
 • care vizează în mod constant îmbunătățirea indicatorilor de performanță referitori la eficiență, eficacitate și rentabilitate;
 • să asigure implementarea constantă a intervențiilor adecvate atât din punct de vedere clinic, cât și din punct de vedere al managementului;
 • negocierea obiectivelor bugetare cu managementul strategic, urmărind împărțirea maximă a tuturor managerilor și a personalului alocat;
 • caută personalizarea și umanizarea intervențiilor;
 • definirea căilor de îngrijire sau a profilurilor de îngrijire pe baza coordonării serviciilor necesare;
 • să elaboreze, să împărtășească și să adopte orientări și protocoale;
 • să promoveze îmbunătățirea continuă a calității;
 • să asigure adecvarea internărilor prin utilizarea completă a activităților de spitalizare de zi și de chirurgie de zi;
 • să promoveze acțiuni concrete pentru a atinge niveluri mai bune de adecvare;
 • elaborează sisteme de indicatori utile pentru evaluarea și verificarea eficacității și adecvării serviciilor prestate și a nivelului de eficiență a diferitelor unități operaționale, a diferitelor echipe profesionale reprezentate în acestea și a profesioniștilor individuali.

Relațiile dintre raioane, spitale și departamente vor fi definite prin regulamente specifice.

Regulamentul departamental poate prevedea, de asemenea, orice articulații organizatorice care vizează sprijinirea funcțiilor de programare, coordonare și verificare pentru domenii omogene de activitate pe produse sau pe discipline.

Comitetul departamental, în conformitate cu articolul 17-bis din Decretul legislativ nr. 502/1992 și modificările ulterioare, este un organism consultativ colegial cu funcții de orientare și verificare.

Membrii Comitetului Departamentului sunt:

 • directorul comisiei care o prezidează;
 • repertoriul unităților operative complexe;
 • managerii unităților operaționale departamentale simple;
 • coordonatorul sau delegatul său pentru profesiile din domeniul sănătății, tehnic, social și de reabilitare;
 • directorii medicali și de sănătate, într-un număr care să nu depășească 30% din membrii legali, aleși de toți directorii departamentului care sunt în funcție de trei ani;
 • un reprezentant ales de specialiștii din ambulatoriu.

Comisia se întrunește la convocarea formală a directorului de departament și fiecare ședință va fi întocmită cu procesele-verbale corespunzătoare, păstrate în ordine cronologică la conducerea departamentului.

Durata si modalitatile de functionare a Comitetului de Departament sunt stabilite de Societate cu reglementari specifice.

Comitetul departamentului definește orientările clinice și organizaționale ale departamentului, definind procesele de afaceri. De asemenea, elaborează propunerea Departamentului privind obiectivele de management și bunăstare.

Comitetul departamentului se întrunește pentru verificarea periodică a obiectivelor și pentru identificarea oricăror măsuri corective și intervenții adecvate optimizării utilizării resurselor, precum și ori de câte ori trebuie să se exprime cu privire la:

 • obiectivele departamentului care vor fi negociate de către directorul acestuia cu conducerea strategică;
 • achiziționarea și alocarea resurselor umane și materiale ale unităților operaționale individuale și bugetele acestora;
 • verificarea corespondenței rezultatelor obținute cu obiectivele convenite;
 • metodele de organizare ale Departamentului în domeniul clinic, căile de îngrijire, preluarea, adecvarea etc.

Directorul Departamentului este numit de directorul general pentru un mandat de doi până la trei ani.

Directorul de departament, în special:

 • asigură funcționarea departamentului prin implementarea modelelor organizatorice propuse și de Comitetul departamentului, inclusiv respectarea reglementărilor privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția vieții private;
 • promovează dezvoltarea managementului riscurilor și a verificărilor periodice;
 • gestionează resursele alocate pentru funcționarea departamentului după ascultarea propunerilor comisiei și garantează mobilitatea/rotația personalului în cadrul departamentului;
 • propune managementului strategic obiectivele de asistență și management și planifică activitățile departamentale, după consultarea Comitetului departamentului;
 • coordonează activitățile și resursele astfel încât Departamentul să își îndeplinească pe deplin sarcinile și pentru a se asigura că fiecare structură a Departamentului funcționează prin programe, protocoale și proceduri de lucru omogene;
 • verifică conformitatea obiectivelor departamentului cu cele ale companiei;
 • participă la negocierea bugetului conform metodelor organizatorice ale societății;
 • informează Comisia departamentală cu privire la rezultatele negocierii;
 • gestionează bugetul Departamentului;
 • garantează adecvarea intervențiilor în scopuri preventive, diagnostice, terapeutice și de reabilitare în conformitate cu metodele de guvernanță clinică identificate în prezentele orientări;
 • rapoarte privind performanța generală a departamentului în raport cu obiectivele care îi sunt atribuite în mod direct.

Ultima actualizare: 12/09/2023

Pubblicato il: 24/03/2022

Raportează o eroare pe această pagină