Działy

Artykuł 17a dekretu z mocą ustawy nr 502/92 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami dekretem z mocą ustawy nr 229/99 – definiuje organizację departamentalną jako zwykły model zarządzania operacyjnego całością działalności zakładów opieki zdrowotnej.

Ustala, że Dział jest agregacją Kompleksowych Jednostek Operacyjnych i przewiduje przypisanie odpowiedzialności Działom, zarówno profesjonalnej w sprawach kliniczno-organizacyjnych i profilaktycznych, jak i kierowniczej w zakresie racjonalnego i prawidłowego programowania i zarządzania zasobami przeznaczonymi na realizację celów.

Oddziały są podzielone na działy według struktury (Zakład Zdrowia Psychicznego i Chorób Uzależnień oraz Zakład Profilaktyki) i działy według funkcji.

Dział Funkcji nie przekracza struktury firmy w pionie, ale koordynuje ją poprzecznie, co oznacza, że jest to struktura koordynacyjna dla zintegrowanego wykonywania złożonych funkcji. Nie pełni hierarchicznej roli kierowniczej w jednostkach operacyjnych odnoszących się do Okręgu i Szpitali, ale przejmuje zadania związane z doradztwem, doradztwem i nadzorem w celu wykonywania funkcji, do której jest przypisany.

Działy Strukturalne mają większą autonomię niż inne korporacyjne piony organizacyjne (Szpital i Okręg) oraz bardziej wyraźne zarządzanie pionowe.

Istnieje osiem departamentów lokalnego zakładu opieki zdrowotnej Frosinone, z których wszystkie są sanitarne.

 • Dział Prewencji
 • Oddział Zdrowia Psychicznego i Zaburzeń Uzależnień
 • Oddział Wstępnej i Pośredniej Opieki Zdrowotnej
 • Zakład Diagnostyki i Pomocy Farmaceutycznej
 • Szpitalny oddział ratunkowy
 • Katedra Nauk Chirurgicznych
 • Wydział Nauk Medycznych
 • Zakład Pielęgniarstwa, Położnictwa i Zawodów Medycznych, Techniki Rehabilitacji i Prewencji

Wyżej wymienione Działy znajdują uzasadnienie w logice organizacyjnej, która identyfikuje Dział jako idealny model koordynacji z zadaniami poradnictwa, doradztwa i nadzoru dla działań z nim związanych, ukierunkowanych na realizację wspólnych celów i zadań.

Oddział jest odpowiedzialny w każdym przypadku za funkcje zarządzania klinicznego, tj. koordynację, doradztwo, doradztwo, nadzór zmierzający do realizacji kierunków strategicznych i programowania zdrowotnego, a w szczególności przypisane mu są następujące zadania:

 • koordynować, w ramach wskazań i odniesień Zarządzania Strategicznego, cele, które mają być realizowane (zarówno w ujęciu rocznym, jak i wieloletnim);
 • zarządzać i wykorzystywać, w sposób skoordynowany i zintegrowany, zasoby przydzielone (ludzkie, finansowe i technologiczne) na:
 • realizować cele określone w negocjacjach budżetowych;
 • stałe dążenie do poprawy wskaźników wydajności odnoszących się do wydajności, efektywności i opłacalności;
 • zapewnić stałą realizację odpowiednich interwencji zarówno z klinicznego, jak i zarządczego punktu widzenia;
 • negocjowanie celów budżetowych z Kierownictwem Strategicznym w celu maksymalnego podziału wszystkich menedżerów i przydzielonego personelu;
 • dążenia do personalizacji i humanizacji interwencji;
 • definiowanie ścieżek opieki lub profili opieki w oparciu o koordynację niezbędnych usług;
 • opracowywać, udostępniać i przyjmować wytyczne i protokoły;
 • promowanie ciągłej poprawy jakości;
 • zapewnienie adekwatności przyjęć poprzez pełne wykorzystanie dziennych czynności szpitalnych i chirurgicznych;
 • promowanie konkretnych działań w celu osiągnięcia lepszego poziomu adekwatności;
 • opracowanie systemów wskaźników przydatnych do oceny i weryfikacji skuteczności i adekwatności świadczonych usług oraz poziomu wydajności różnych jednostek operacyjnych, różnych zespołów zawodowych w nich reprezentowanych oraz poszczególnych specjalistów.

Relacje pomiędzy Powiatem, Szpitalami i Oddziałami zostaną określone w Regulaminie szczegółowym.

Regulamin Zakładowy może również przewidywać wszelkie artykulacje organizacyjne mające na celu wspieranie funkcji programistycznych, koordynacyjnych i weryfikacyjnych dla jednorodnych obszarów działalności według produktów lub dyscypliny.

Komitet Departamentowy, zgodnie z art. 17-bis dekretu legislacyjnego nr 502/1992 z późniejszymi zmianami, jest kolegialnym organem doradczym pełniącym funkcje doradcze i weryfikacyjne.

Członkami Komisji Wydziału są:

 • dyrektor Komisji, która mu przewodniczy;
 • katalog Kompleksowych Jednostek Eksploatacyjnych;
 • kierownicy Prostych Wydziałowych Jednostek Eksploatacyjnych;
 • koordynator lub jego przedstawiciel zawodu medycznego, technicznego, społecznego i rehabilitacyjnego;
 • dyrektorzy medyczni i zdrowotni, w liczbie nieprzekraczającej 30% członków ustawowych, wybrani przez wszystkich dyrektorów Departamentu, którzy sprawują urząd od trzech lat;
 • przedstawiciel wybrany przez specjalistów ambulatoryjnych.

Komisja zbiera się po formalnym zwołaniu Dyrektora Działu, a każde spotkanie będzie sporządzane wraz z odpowiednim protokołem, przechowywanym w porządku chronologicznym u kierownictwa Działu.

Czas trwania i sposoby działania Komisji Departamentowej ustalane są przez Spółkę w oparciu o określone regulacje.

Komisja Zakładowa określa wytyczne kliniczne i organizacyjne Zakładu, określając procesy biznesowe. Opracowuje również propozycję Departamentu dotyczącą celów zarządzania i dobrobytu.

Komitet Departamentu spotyka się w celu okresowej weryfikacji celów i zidentyfikowania wszelkich środków naprawczych i interwencji odpowiednich do optymalizacji wykorzystania zasobów, a także za każdym razem, gdy musi wyrazić się na temat:

 • cele Departamentu, które będą negocjowane przez Dyrektora z Zarządem Strategicznym;
 • pozyskiwanie i alokacja zasobów ludzkich i materialnych poszczególnych Jednostek Operacyjnych oraz ich odpowiednich budżetów;
 • weryfikację zgodności osiągniętych wyników z ustalonymi celami;
 • metod organizacyjnych Oddziału w zakresie klinicznym, ścieżek opieki, przejmowania, adekwatności itp.

Dyrektora Departamentu powołuje Dyrektor Generalny na kadencję od dwóch do trzech lat.

Dyrektor Oddziału, w szczególności:

 • zapewnia funkcjonowanie Departamentu poprzez wdrażanie modeli organizacyjnych proponowanych również przez Komisję Departamentu, w tym przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony prywatności;
 • promuje rozwój zarządzania ryzykiem i okresowych kontroli;
 • zarządza zasobami przeznaczonymi na funkcjonowanie Departamentu po zapoznaniu się z propozycjami Komisji i gwarantuje mobilność/rotację personelu w ramach Departamentu;
 • proponuje Kierownictwu Strategicznemu pomoc i cele zarządzania oraz planuje działania departamentu, po konsultacji z Komitetem Departamentu;
 • koordynuje działania i zasoby w taki sposób, aby Departament w pełni wypełniał swoje zadania oraz w celu zapewnienia, że każda struktura Departamentu działa poprzez jednolite programy pracy, protokoły i procedury;
 • weryfikuje zgodność celów Departamentu z celami firmy;
 • uczestniczy w negocjacjach budżetu według metod organizacyjnych spółki;
 • informuje Komisję Departamentową o wynikach negocjacji;
 • zarządza budżetem Departamentu;
 • gwarantuje adekwatność interwencji do celów profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych zgodnie z metodami zarządzania klinicznego określonymi w niniejszych wytycznych;
 • raportuje ogólną wydajność Działu w odniesieniu do celów bezpośrednio mu przypisanych.

Ostatnia aktualizacja: 06/11/2023

Pubblicato il: 24/03/2022

Segnala errore in questa pagina