Firma

Lokalny organ ds. zdrowia Frosinone jest odpowiedzialny za osiągnięcie wyznaczonych celów zdrowotnych w regionie Lacjum. Spółka realizuje publiczną funkcję ochrony i promocji zdrowia, którą realizuje poprzez zarządzanie i rozwój zintegrowanej sieci usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki, opieki i rehabilitacji oraz sieci usług społecznych i zdrowotnych w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych i domowych.

Spółka realizuje swoje funkcje zapewniające powszechny dostęp do świadczeń zdrowotnych, z zachowaniem zasad ochrony godności osoby ludzkiej, prawa do ochrony zdrowia, adekwatności i skuteczności opieki oraz prawa do poufności.

W celu realizacji swojej misji, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i efektywności, Spółka promuje i wspiera, zgodnie z wytycznymi regionalnego programowania zdrowotnego, a także poprzez aktywizację form współpracy z podmiotami publicznymi lub prywatnymi, inicjatywy mające na celu planowanie i promowanie innowacji oraz badań w dziedzinie klinicznej i zarządzania. Mając to na uwadze, ma na celu promowanie i przenoszenie wyników badań naukowych do praktyki klinicznej, opiekuńczej i zarządczej.

Misja ASL Frosinone

ASL Frosinone jest częścią społecznego kontekstu gospodarczego regionu Lacjum i świadomie uznaje obecne trudności gospodarcze, nie narażając na szwank misji instytucjonalnej Spółki, która jest odpowiedzialna za zagwarantowanie wszystkim obywatelom obszaru kompetencji odpowiedniej oferty usług.

Misją strategiczną Spółki jest reagowanie na potrzeby i oczekiwania zdrowotne obywateli, zapewnianie skutecznych interwencji w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i opieki, dostępnych niezwłocznie i bez barier kulturowych, językowych i społeczno-ekonomicznych, szanujących osobę i w warunkach bezpieczeństwa, efektywnie wykorzystujących dostępne zasoby.

Jego misją jest zatem promowanie, utrzymanie i rozwój stanu zdrowia społeczności poprzez przestrzeganie kryteriów i warunków, które stanowią przewodnie zasady prawidłowego zarządzania Spółką i które zostały przedstawione poniżej:

  • poszanowanie godności i wolności osoby ludzkiej, uczciwości i etyki zawodowej;
  • stałe dostosowywanie placówek i usług zdrowotnych do potrzeb obywateli;
  • gwarancja uczciwości i dostępności do usług i usług przez obywateli;
  • jakość opieki klinicznej zgodnie z zasadą adekwatności i promowania badań naukowych w opiece klinicznej i praktyce zarządzania;
  • zaangażowanie i kwalifikacja zasobów ludzkich, poprzez stałe szkolenia i aktualizację programów mających na celu innowacje technologiczne i dostosowanie systemu firmy;
  • trwałość ekonomiczną systemu, wyrażającą się w zgodności między dostępnymi zasobami a kosztami oferowanych usług, do której należy dążyć poprzez planowanie wykorzystania zasobów zgodnie z priorytetowymi i podstawowymi potrzebami zdrowotnymi, konsolidując integrację międzyinstytucjonalną, organizacyjną i zawodową, w logice prawidłowego i ekonomicznego wykorzystania zasobów.

Wizja ASL Frosinone

Wizja Spółki polega na byciu i chęci bycia częścią systemu szeroko ukierunkowanego na ciągłe doskonalenie jakości opieki w celu zaspokojenia coraz bardziej złożonych potrzeb obywateli, przy wykorzystaniu ewolucji technik i wiedzy.

Niezawodna, konkurencyjna i uznana firma, zdolna do dokonywania zrównoważonych wyborów, które gwarantują jakość, bezpieczeństwo i równość w systemie zarządzania zdrowiem, zintegrowana z siecią lokalną i regionalną, w oparciu o zasady etyki publicznej. Docenia profesjonalistów i jest rozpoznawany poprzez ich umiejętności, jako centrum innowacji organizacyjnych, zarządzania klinicznego, badań, integracji wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Wizja firmy wyraża się w projekcie stworzenia strategicznego planu silnej integracji z różnymi sektorami społeczności lokalnej, w celu osiągnięcia polityki zdrowotnej, rozumianej jako jakość życia całej społeczności.

Wizja strategiczna Spółki ma na celu utrwalenie świadomości, że zdrowie nie jest wynikiem liniowym, wytwarzanym przez wyniki techniczno-zawodowe, ale wynikiem konstruowanym społecznie przez interakcję wielu czynników (kulturowych, społecznych, relacyjnych, biologicznych, ekonomicznych).

Sprawia to, że przejście od opieki zdrowotnej do skoordynowanego planu opieki zdrowotnej jest konieczne i terminowe.

Spółka uznaje centralne znaczenie osoby oraz jej potrzeb i oczekiwań zdrowotnych jako konieczność przejęcia kontroli nad jej użytkownikami, poprzez stworzenie sieci zintegrowanych usług opieki społecznej, które mogą wzmocnić więź szpital-terytorium, zapewnić ciągłość opieki i medycyny inicjatywnej.

Budowa sieci sojuszy z publicznymi i prywatnymi podmiotami społecznymi, z uczelniami wyższymi, musi wzmacniać wartość Spółki i jej zaangażowanie w świadczenie usług, a jej metodologia organizacyjna musi być inspirowana zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności w celu zagwarantowania takiego poziomu jakości, aby osiągnąć pełną satysfakcję użytkownika.

Centralne miejsce obywatela (umieszczonego w centrum systemu jako nosiciela konstytucyjnie gwarantowanych praw) stanowi fundamentalny punkt, na którym należy oprzeć planowanie socjalno-zdrowotne i organizację systemu zaopatrzenia, ukierunkowując usługi i procesy opiekuńcze na realne potrzeby.

Stąd wybór modeli organizacyjnych, które mogą w pełni odpowiadać na ogólne potrzeby obywateli, które mogą łączyć skuteczność, efektywność, równość z opłacalnością i które mogą promować odpowiedniość kliniczną i organizacyjną, takie jak:

  • model opieki nad intensywnością opieki;
  • model opieki dziennej;
  • medycyna z własnej inicjatywy;
  • integracja szpital-terytorium i ciągłość opieki.

Ostatnia aktualizacja: 01/08/2022

Pubblicato il: 01/08/2022

Segnala errore in questa pagina