Zarządzanie strategiczne

Kierownictwo Strategiczne Spółki, składające się z Dyrektora Generalnego, Dyrektora ds. Zdrowia i Dyrektora Administracyjnego, korzysta z Zarządu i sprawuje strategiczne zarządzanie Spółką.

Dyrektor Generalny

Funkcje dyrektora generalnego są przewidziane w art. 3 dekretu z mocą ustawy nr 502 z dnia 30 grudnia 1992 r. z późniejszymi zmianami oraz w art. 9 ustawy regionalnej nr 18 z dnia 16 czerwca 1994 r. z późniejszymi zmianami. Artykuł 8 ust. 1 ustawy regionalnej nr 6 z dnia 18 lutego 2002 r., zmienionej ustawą regionalną nr 4 z dnia 28 kwietnia 2006 r., odróżnia funkcje zawarte w aktach administracji wyższego szczebla od funkcji zarządzania:

 1. funkcje zastrzeżone wyłącznie dla Dyrektora Generalnego;
 2. funkcje, które mogą być delegowane, w całości lub w części, na Dyrektorów ds. Zdrowia lub Dyrektorów Administracyjnych oraz na innych Dyrektorów Spółki.

Dyrektor Generalny przydziela Dyrektorowi Administracyjnemu, Dyrektorowi ds. Zdrowia, Prezydium, Okręgowi, Dyrektorom Departamentów i Kierownikom odpowiedzialnym za Strukturę Kompleksową przypisane im funkcje:

 1. funkcje delegowane przez Dyrektora Generalnego z ograniczeniami, konsekwencjami i konsekwencjami wynikającymi z Instytutu delegowania;
 2. własne funkcje, przypisane im w momencie podpisywania umowy, na mocy której powierza się im zadanie lub konkretnym aktem Dyrektora Generalnego.

Dyrektor Generalny pełni funkcje administracji wyższego szczebla oraz funkcje pracodawcy, jednocześnie delegując funkcje zarządcze na różne szczeble zarządzania:

 1. wdrażanie układów zbiorowych pracy dla pracowników i przyjmowanie ustaw o zarządzaniu personelem;
 2. wykonywanie uprawnień wydatkowych w granicach przydzielonego budżetu i uzyskiwanie dochodów;
 3. zatwierdzanie dokumentów przetargowych na prace, dostawy i usługi, określanie umów.

Dyrektor Generalny wykorzystuje Zarząd jako Organ Spółki, który przyczynia się do zarządzania działalnością kliniczną i uczestniczy w planowaniu działalności, w tym w badaniach, programach dydaktycznych, szkoleniach i rozwiązaniach organizacyjnych służących realizacji wewnętrznej bezpłatnej działalności zawodowej.

Jest to organ doradczy, który wyraża się poprzez formułowanie niewiążących opinii dla Dyrektora Generalnego. Bierze również udział w wewnętrznej ocenie osiągniętych wyników w odniesieniu do wyznaczonych celów i jest obowiązkowo konsultowany przez Dyrektora Generalnego we wszystkich sprawach związanych z zarządzaniem działalnością kliniczną.

Rozporządzenie zostanie zrewidowane wraz ze zmianami wymaganymi przez wytyczne regionalne.

Zarząd jest kierowany przez Dyrektora Generalnego i składa się z:

 1. dyrektora ds. Zdrowia;
 2. dyrektora Administracyjnego;
 3. dyrektorzy działów, w tym dyrektorzy międzyfirmowi (jeśli istnieją);
 4. dyrektorzy Okręgów;
 5. dyrektorzy ds. Zdrowia Szpitala;
 6. kierownika Usług Pielęgniarskich, Położniczych, Opieki Zdrowotnej, Technicznych, Rehabilitacyjnych i Prewencyjnych (lub równoważnej osoby zawodowej).

W odniesieniu do poszczególnych poruszanych tematów przewidziano udział w Zarządzie samych menedżerów lub specjalistów, którym powierzono odpowiedzialność za struktury lub zadania o szczególnym znaczeniu strategicznym.

Posiedzenia Zarządu odbywają się co do zasady co najmniej raz na trzy miesiące. Zwołanie, zawierające porządek obrad, jest wysyłane pocztą elektroniczną do członków za siedmiodniowym wypowiedzeniem (trzy dni w przypadku pilności).

Dokumentacja dotycząca tematów do omówienia, co do zasady, jest udostępniana członkom Zarządu w momencie posiedzenia (jednocześnie z posiedzeniem, w przypadku pilnego posiedzenia).

Porządek obrad posiedzeń przygotowuje Dyrektor Generalny, po zasięgnięciu opinii Dyrektorów ds. Zdrowia i Administracji. Połowa plus jeden członek muszą być obecni, aby posiedzenie Zarządu było ważne. W przypadku decyzji Zarządu kryteria są następujące:

 1. bezwzględna większość (połowa plus jeden członek) za opinię na temat trzyletniego Planu Strategicznego, Umowy Spółki, rocznego programu szkoleń, projektów badawczych i innowacyjnych oraz wszystkich aktów o wartości programowej;
 2. zwykłą większość (połowa plus jedna z obecnych w pozostałych przypadkach).

Sprawozdanie z posiedzeń Zarządu jest sporządzane i przesyłane pocztą elektroniczną oraz zatwierdzane na kolejnym posiedzeniu. Status członka Zarządu i związane z nim funkcje wchodzą w zakres zadań instytucjonalnych każdego podmiotu, a zatem nie przewiduje się wynagrodzenia za udział w posiedzeniach i za prowadzone działania. Działalność Zarządu wymaga od członków przestrzegania obowiązku zachowania poufności w zakresie pozyskiwanych informacji i przetwarzanych danych.

W szczególności Kierownictwo Strategiczne firmy odpowiada za:

 1. określenie rocznych i wieloletnich celów i programów określonych na podstawie celów instytucjonalnych spółki oraz zgodnie z programowaniem i wytycznymi regionalnymi;
 2. organizację firmy i planowanie produktywności i jakości wyników;
 3. zarządzanie i zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym rozwój zawodowy i polityka szkoleniowa;
 4. planowanie zasobów i inwestycji;
 5. zarządzanie stosunkami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 6. gwarancję bezpieczeństwa i prewencji.

Dyrektor ds. Zdrowia i Dyrektor Administracyjny opiniują działania Dyrektora Generalnego w zakresie swoich kompetencji, a także:

 • wyrażania opinii w każdej przedłożonej im sprawie;
 • pełnienie funkcji i przyjmowanie aktów delegowanych i powierzonych im przez Dyrektora Generalnego;
 • formułowanie, dla zainteresowanych stron, wniosków do Dyrektora Generalnego, w celu sporządzenia planów wieloletnich, programów rocznych i projektów działań;
 • dbać, w zakresie swoich kompetencji, o realizację programów i planów firmy poprzez usługi świadczone swoim pracownikom;
 • wykonywania uprawnień wydatkowych w zakresie uprawnień otrzymanych od Dyrektora Generalnego i w odniesieniu do kwot przez niego określonych;
 • określa, informując Organizacje Związkowe, ogólne kryteria organizacyjne i usługi, za które są odpowiedzialne w kontekście dyrektyw otrzymanych od Dyrektora Generalnego i Regionu;
 • weryfikować i kontrolować działalność zarządzających służbami oraz przyjmować wynikające z niej środki, również o charakterze zastępczym, kierując je do Dyrektora Generalnego, także na potrzeby kontroli wewnętrznej;
 • pełnienia wszelkich innych funkcji przypisanych im przez przepisy ustawowe i wykonawcze.

Dyrektor ds.

Dyrektor ds. Zdrowia jest powoływany, zgodnie ze szczególnymi wymogami art. 3 ust. 7 dekretu z mocą ustawy nr 502/92 z późniejszymi zmianami oraz art. 15 ustawy regionalnej nr 18/94 z późniejszymi zmianami, przez Dyrektora Generalnego.

Dyrektor ds. Zdrowia kieruje świadczeniami zdrowotnymi w celach organizacyjnych i higieniczno-zdrowotnych oraz udziela obowiązkowych porad Dyrektorowi Generalnemu w sprawach związanych z kompetencjami; zapewnia ciągłość działania ze strukturami z profesjonalistami, poprzez ich jednolitą koordynację oraz rozwój metodyk organizacyjnych mających na celu osiągnięcie przejęcia kontroli nad użytkownikami-pacjentami i ciągłości opieki.

Dyrektor ds. Zdrowia, w celu rozwijania zarządzania klinicznego oraz promowania wiedzy i korzystania z narzędzi, które są jego własnością, korzysta z Komitetów, Komisji i Grup Roboczych przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Dyrektor ds. Zdrowia przewodniczy Radzie Opieki Zdrowotnej.

Dyrektor Administracyjny

Dyrektor Administracyjny jest powoływany, zgodnie ze szczególnymi wymogami art. 3 ust. 7 dekretu z mocą ustawy nr 502/92 z późniejszymi zmianami oraz art. 15 ustawy regionalnej nr 18/94 z późniejszymi zmianami, przez Dyrektora Generalnego.

Dyrektor Administracyjny kieruje służbami administracyjnymi Spółki zgodnie z ogólnymi wytycznymi programowymi i postanowieniami Dyrektora Generalnego, zapewnia prawidłowość, kompletność i przejrzystość procesów tworzenia dokumentów reprezentujących dynamikę gospodarczą, finansową i majątkową, zasadność aktów oraz prawidłowe wykonywanie funkcji wsparcia technicznego, administracyjnego i logistycznego. Określa wytyczne operacyjne struktur przypisanych ekonomicznemu i finansowemu ładowi korporacyjnemu oraz gwarantuje, z administracyjnego punktu widzenia, rozwój i wdrożenie sieci, które stoją na czele systemu informatycznego w celu wspierania działań zarządczych na różnych poziomach ładu korporacyjnego i promuje konkretne programy szkolenia personelu administracyjnego.

Kontakty

Nadzwyczajny komisarz: dr Sabrina Pulvirenti

Siedziba Frosinone

 • Adres: Via Armando Fabi – 03100 Frosinone
 • Sekretariat Telefoniczny: 0775.8822436
 • E-mail: direzione.generale@aslfrosinone.it

Dyrektor administracyjny: dr Eleonora Di Giulio

Siedziba Frosinone

 • Adres: Via Armando Fabi – 03100 Frosinone
 • Sekretariat telefoniczny: 0775.8822396
 • E-mail: direzione.amministrativa@aslfrosinone.it

Dyrektor ds. zdrowia: dr Luca Casertano

Siedziba Frosinone

 • Adres: Via Armando Fabi – 03100 Frosinone
 • Sekretariat Telefoniczny: 0775.8822271 – 0775.8822274
 • E-mail: direzione.sanitaria@aslfrosinone.it

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2023

Pubblicato il: 02/03/2022

Segnala errore in questa pagina