Bainistíocht Straitéiseach

Baineann Bainistíocht Straitéiseach na cuideachta, atá comhdhéanta den Bhainisteoir Ginearálta, den Stiúrthóir Sláinte agus den Stiúrthóir Riaracháin, úsáid as an mBord Stiúrthóirí agus feidhmíonn sí rialachas straitéiseach na Cuideachta.

An Bainisteoir Ginearálta

Is iad feidhmeanna an Bhainisteora Ghinearálta na feidhmeanna dá bhforáiltear le hAirteagal 3 d’Fhoraithne Reachtach Uimh. 502 an 30 Nollaig 1992 agus le leasuithe ina dhiaidh sin agus le hAirteagal 9 de Dhlí Réigiúnach uimh. 18 an 16 Meitheamh 1994 agus le leasuithe ina dhiaidh sin. Le hAirteagal 8, mír 1 den Dlí Réigiúnach uimh. 6 an 18 Feabhra 2002, arna leasú le Dlí Réigiúnach uimh. 4 an 28 Aibreán 2006, coimeádtar na feidhmeanna a áirítear sna gníomhartha riaracháin shinsearaigh ar leithligh ó na feidhmeanna bainistíochta:

 1. feidhmeanna atá forchoimeádta go heisiach don Bhainisteoir Ginearálta;
 2. feidhmeanna is féidir a tharmligean, go hiomlán nó go páirteach, chuig na Stiúrthóirí Sláinte nó Riaracháin agus chuig Bainisteoirí eile na Cuideachta.

Sannann an tArd – Stiúrthóir don Stiúrthóir Riaracháin, don Stiúrthóir Sláinte, don Presidiam, don Cheantar, do Stiúrthóirí Roinne agus do na Bainisteoirí atá freagrach as Struchtúr Coimpléascach na feidhmeanna a shanntar dóibh:

 1. feidhmeanna arna dtarmligean ag an mBainisteoir Ginearálta leis na teorainneacha, na himpleachtaí agus na hiarmhairtí a thagann ón Institiúid tarmligin;
 2. feidhmeanna féin, a shanntar dóibh tráth sínithe an chonartha lena mbronntar an sannadh nó trí ghníomh sonrach an Bhainisteora Ghinearálta.

Tá feidhmeanna riaracháin shinsearaigh agus feidhmeanna an fhostóra ag an mBainisteoir Ginearálta, agus feidhmeanna bainistíochta a tharmligean chuig leibhéil éagsúla bainistíochta ag an am céanna:

 1. comhaontuithe comhchoiteanna saothair a chur chun feidhme d’fhostaithe agus gníomhartha bainistíochta pearsanra a ghlacadh;
 2. cumhachtaí caiteachais a fheidhmiú laistigh de theorainneacha an bhuiséid leithdháilte agus ioncam a fháil;
 3. doiciméid tairisceana a fhormheas le haghaidh oibre, soláthair agus seirbhísí, coinníollacha a leagan síos maidir le conarthaí.

Úsáideann an Stiúrthóir Ginearálta Bord na Stiúrthóirí mar Chomhlacht na Cuideachta a chuireann le rialachas gníomhaíochtaí cliniciúla agus a ghlacann páirt i bpleanáil na gníomhaíochta, lena n – áirítear taighde, teagasc, cláir oiliúna agus réitigh eagrúcháin chun gníomhaíocht ghairmiúil saor in aisce intramural a chur i bhfeidhm.

Is comhlacht comhairleach é a chuireann é féin in iúl trí thuairimí neamhcheangailteacha a cheapadh don Bhainisteoir Ginearálta. Glacann sé páirt freisin sa mheastóireacht inmheánach ar na torthaí a baineadh amach maidir leis na cuspóirí socraithe agus téann an Bainisteoir Ginearálta i gcomhairle leis go héigeantach maidir le gach ábhar a bhaineann le rialachas gníomhaíochtaí cliniciúla.

Déanfar athbhreithniú ar an rialachán leis na hathruithe a éilíonn na treoirlínte réigiúnacha.

Tá an Bord Stiúrthóirí faoi chathaoirleacht an Ard – Stiúrthóra agus tá sé comhdhéanta de:

 1. an Stiúrthóir Sláinte;
 2. an Stiúrthóir Riaracháin;
 3. stiúrthóirí Roinne, lena n – áirítear Stiúrthóirí idirchuideachta (más ann);
 4. na Stiúrthóirí Ceantair;
 5. stiúrthóirí Sláinte an Ospidéil;
 6. an Bainisteoir Seirbhíse Altranais, Cnáimhseachais, Cúraim Sláinte, Teicniúil, Athshlánúcháin agus Cosc (nó figiúr gairmiúil coibhéiseach).

Maidir leis na hábhair aonair a chlúdaítear, tá foráil ann do rannpháirtíocht sa Bhord féin bainisteoirí nó gairmithe a gcuirtear de chúram orthu struchtúir nó cúraimí a bhfuil tábhacht straitéiseach ar leith ag baint leo a bheith freagrach astu.

Tagann an Bord Stiúrthóirí le chéile, de ghnáth, uair amháin ar a laghad gach trí mhí. Seoltar an chomhghairm, ina bhfuil clár oibre an chruinnithe, trí ríomhphost chuig na comhaltaí le fógra seacht lá (trí lá i gcás práinne).

Cuirtear an cháipéisíocht maidir leis na hábhair atá le plé, mar riail, ar fáil do chomhaltaí an Bhoird tráth an chruinnithe (ag an am céanna leis an gcruinniú, i gcás cruinniú práinneach).

Ullmhaíonn an Bainisteoir Ginearálta clár oibre na gcruinnithe, tar éis dul i gcomhairle leis na Stiúrthóirí Sláinte agus Riaracháin. Caithfidh leath móide duine de na comhaltaí a bheith i láthair le go mbeidh cruinnithe an Bhoird bailí. Maidir le cinntí an Bhoird, is iad seo a leanas na critéir:

 1. tromlach glan (leath móide duine de na comhaltaí) chun tuairim a fháil ar an bPlean Straitéiseach trí bliana, ar an nGníomhas Cuideachta, ar an gclár oiliúna bliantúil, ar thionscadail taighde agus nuálaíochta agus ar gach gníomh a bhfuil luach cláir ag baint leis;
 2. an tromlach simplí (leath móide ceann amháin díobh siúd atá i láthair sna cásanna eile).

Déantar tuairisc ar chruinnithe an Bhoird a dhréachtú agus a sheoladh trí ríomhphost agus a fhaomhadh ag an gcéad chruinniú eile. Tagann stádas chomhalta an Bhoird agus na feidhmeanna gaolmhara laistigh de chúraimí institiúideacha gach ábhair agus, dá bhrí sin, ní chuirtear aon luach saothair ar fáil le haghaidh rannpháirtíochta sna cruinnithe agus as na gníomhaíochtaí a dhéantar. Éilíonn gníomhaíocht an Bhoird ar na comhaltaí cloí leis an oibleagáid rúndachta maidir leis an bhfaisnéis a fhaightear agus na sonraí a phróiseáiltear.

Go háirithe, tá Bainistíocht Straitéiseach na cuideachta freagrach as:

 1. cuspóirí agus cláir bhliantúla agus ilbhliantúla a shainaithint a shainítear ar bhonn chuspóirí institiúideacha na cuideachta agus i gcomhréir leis an gclársceidealú réigiúnach agus leis na treoirlínte réigiúnacha;
 2. eagrú agus pleanáil na cuideachta maidir le táirgiúlacht agus cáilíocht na feidhmíochta;
 3. rialachas agus bainistiú acmhainní daonna, lena n – áirítear beartais um fhorbairt ghairmiúil agus um oiliúint ghairmiúil;
 4. pleanáil acmhainní agus infheistíochta;
 5. rialachas an chaidrimh inmheánaigh agus sheachtraigh;
 6. sábháilteacht agus cosc a ráthú.

Cuireann an Stiúrthóir Sláinte agus an Stiúrthóir Riaracháin tuairim in iúl maidir le gníomhartha an Stiúrthóra Ghinearálta go feadh a n – inniúlachta agus freisin:

 • tuairim a chur in iúl maidir le haon ábhar a chuirfear faoina mbráid;
 • na feidhmeanna a chomhlíonadh agus na gníomhartha arna dtarmligean chucu agus arna sannadh ag an mBainisteoir Ginearálta a ghlacadh;
 • tograí a cheapadh, i gcás na bpáirtithe lena mbaineann, don Ard – Stiúrthóir, chun pleananna ilbhliantúla, cláir bhliantúla agus tionscadail ghníomhaíochta a tharraingt suas;
 • aire a thabhairt, a mhéid a bheidh inniúlacht acu, do chur chun feidhme chláir agus phleananna na cuideachta trí na seirbhísí a sholáthraítear dá bhfostaithe;
 • na cumhachtaí caiteachais a fheidhmiú laistigh de raon feidhme na gcumhachtaí a fhaightear ón mBainisteoir Ginearálta agus le haghaidh na méideanna a chinntear leis an gcéanna;
 • na critéir eagraíochtúla ghinearálta agus na seirbhísí a bhfuil siad freagrach astu i gcomhthéacs na dtreoracha a fhaightear ón mBainisteoir Ginearálta agus ón Réigiún a chinneadh trí na hEagraíochtaí Ceardchumann a chur ar an eolas;
 • gníomhaíocht bhainisteoirí na seirbhísí a fhíorú agus a rialú agus na bearta iarmhartacha, de chineál ionadach freisin, a ghlacadh, iad a tharchur chuig an mBainisteoir Ginearálta, chun críocha rialaithe inmheánaigh freisin;
 • aon fheidhmeanna eile a chomhlíonadh a chuirtear ina leith le dlíthe agus rialacháin.

An Stiúrthóir Sláinte

Ceapann an Stiúrthóir Sláinte, de réir riachtanais shonracha Airteagal 3 mír 7 d’Fhoraithne Reachtach Uimh. 502/92 agus leasuithe ina dhiaidh sin, agus Airteagal 15 de Dhlí Réigiúnach uimh. 18/94 agus leasuithe ina dhiaidh sin, ag an Stiúrthóir Ginearálta.

Stiúrann an Stiúrthóir Sláinte seirbhísí sláinte chun críocha eagrúcháin agus sláinte sláinteachais agus cuireann sé comhairle éigeantach ar fáil don Bhainisteoir Ginearálta maidir le gníomhartha a bhaineann le hábhair inniúlachta; cinntíonn sé leanúnachas oibríochtúil leis na struchtúir le gairmithe, trína gcomhordú aonadach agus trí mhodheolaíochtaí eagrúcháin a fhorbairt atá dírithe ar chúram úsáideoirí – othar agus leanúnachas cúraim a bhaint amach.

Baineann an Stiúrthóir Sláinte, d’fhonn rialachas cliniciúil a fhorbairt agus eolas agus úsáid na n – uirlisí atá aige féin a chur chun cinn, úsáid as na Coistí, na Coimisiúin agus na Meithleacha dá bhforáiltear leis na rialacháin reatha.

Tá an Stiúrthóir Sláinte ina chathaoirleach ar an gComhairle Cúraim Sláinte.

An Stiúrthóir Riaracháin

Is é an Stiúrthóir Ginearálta a cheapann an Stiúrthóir Riaracháin, de réir na gceanglas sonrach a bhaineann le hairt. 3 mír 7 d’Fhoraithne Reachtach uimh. 502/92 agus leasuithe ina dhiaidh sin, agus Airteagal 15 de Dhlí Réigiúnach uimh. 18/94 agus leasuithe ina dhiaidh sin.

Stiúrann an Stiúrthóir Riaracháin seirbhísí riaracháin na Cuideachta i gcomhréir leis na treoirlínte ginearálta clársceidealaithe agus le forálacha an Bhainisteora Ghinearálta, áirithíonn sé cruinneas, iomláine agus trédhearcacht phróisis foirmithe na ndoiciméad a léiríonn dinimic eacnamaíoch, airgeadais agus sócmhainne, dlisteanacht na ngníomhartha agus feidhmíocht cheart na bhfeidhmeanna tacaíochta teicniúla, riaracháin agus lóistíochta. Sainmhínítear leis treoirlínte oibríochtúla na struchtúr a shanntar don rialachas corparáideach eacnamaíoch agus airgeadais agus ráthaíochtaí, ó thaobh riaracháin de, forbairt agus cur chun feidhme na ngréasán atá i gceannas ar an gcóras TF chun tacú le gníomhaíochtaí bainistíochta na leibhéal éagsúil rialachais chorparáidigh agus cuireann sé cláir shonracha chun cinn chun oiliúint a chur ar bhaill foirne riaracháin.

Teagmhálacha

Coimisinéir Urghnách: An Dr. Sabrina Pulvirenti

Ceanncheathrú Frosinone

 • Seoladh: Via Armando Fabi – 03100 Frosinone
 • Rúnaíocht Teileafóin: 0775.8822436
 • Ríomhphost: direzione.generale@aslfrosinone.it

Stiúrthóir Riaracháin: Dr Eleonora Di Giulio

Ceanncheathrú Frosinone

 • Seoladh: Via Armando Fabi – 03100 Frosinone
 • Rúnaíocht Teileafóin: 0775.8822396
 • Ríomhphost: direzione.amministrativa@aslfrosinone.it

Stiúrthóir Sláinte: An Dr. Luca Casertano

Ceanncheathrú Frosinone

 • Seoladh: Via Armando Fabi – 03100 Frosinone
 • Rúnaíocht Teileafóin: 0775.8822271 – 0775.8822274
 • Ríomhphost: direzione.sanitaria@aslfrosinone.it

Nuashonraithe le déanaí: 10/04/2024

Pubblicato il: 02/03/2022

Segnala errore in questa pagina