Privatësia-GDPR

Zyra e Privatësisë së Kompanisë – Politika e Privatësisë dhe Përpunimi i të Dhënave Personale GDPR (EU) 2016/679

ASL e Frosinone është e vetëdijshme për rëndësinë e ruajtjes së privatësisë dhe të dhënave personale. Për këtë arsye, ai merr përsipër të përpunojë të dhënat ekskluzivisht për qëllimet dhe në mënyrën e ilustruar në këtë politikë dhe në ato që i paraqiten përdoruesit herë pas here dhe për të cilat ka një përdorim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të të dhënave personale.

Në veçanti, të gjitha aktivitetet e mbledhjes së të dhënave – dhe përpunimi pasues – kanë për qëllim ndjekjen e qëllimeve institucionale dhe në interes ekskluziv të përdoruesit. Në zbatim të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR (BE) 2016/679) e njohur edhe si GDPR – Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave, plotësisht e zbatueshme që nga 25 maji 2018, emrat e Kontrolluesit të të Dhënave dhe Përpunuesit të të Dhënave janë renditur më poshtë, të drejtat që ju keni si përdorues në lidhje me të dhënat tuaja personale në posedimin tonë, përdorimin e tyre nga ne dhe një analizë të thelluar në lidhje me cookies dhe profilizimin.

Kontrolluesi i të dhënave

Drejtor i Përgjithshëm, Përfaqësues Ligjor i Kompanisë Vendore Santaria të Frosinones

Kontaktet:

  • Emaili: direzione.generale @aslfrosinone.it
  • Telefon: 0775 202415

Përgjegjësi i Përpunimit të të Dhënave Personale (RPD-DPO)

Dr. Carlo Baldesi, D.P.O. i Autoritetit Shëndetësor Lokal të Frosinone

Kontaktet:

  • Emaili: dpo@aslfrosinone.it
  • Telefon: 0775 2072604
  • Akti i emërtimit: Vendim i shoqërisë nr 1012, datë 11.05.2018

Pëlqimi dhe qartësia

Siç raportohet nga Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave në lidhje me të dhënat tuaja personale që kemi, ju keni të drejtat e mëposhtme: E drejta e aksesit (neni 15), e drejta për të marrë korrigjimin, integrimin dhe fshirjen e të dhënave (neni 16), e drejta e anulimit/e drejta për t ‘u harruar (neni 17), e drejta për kufizimin e përpunimit (neni 18). Ju mund të zbatoni secilën nga këto të drejta duke i shkruar Përpunuesit të të Dhënave Personale (DPO).

Në asnjë rrethanë, ne nuk transferojmë ose shesim të dhëna personale palëve të tjera të treta për aktivitete të ndryshme nga ato për qëllimet e vetme që lidhen me përpunimin e kërkuar të kujdesit shëndetësor.

Si sigurojmë mbrojtjen e të dhënave tuaja?

Të dhënat mblidhen sipas indikacioneve të legjislacionit referues, duke marrë parasysh veçanërisht masat e sigurisë të parashikuara nga GDPR (neni 32) për përpunimin e tyre me anë të kompjuterit, mjeteve manuale dhe të automatizuara dhe me logjikë të lidhur rreptësisht me qëllimet e treguara më sipër dhe në çdo rast për të garantuar sigurinë dhe konfidencialitetin e vetë të dhënave.

Politika e privatësisë, cookies dhe profilizimi

ASL e Frosinone është e vetëdijshme për rëndësinë e mbrojtjes së konfidencialitetit të të dhënave personale dhe ka bërë çdo përpjekje për të respektuar rregullat e sjelljes që janë në përputhje me Rregulloren e BE-së 2016/679 (GDPR) dhe që garantojnë shfletim të sigurt, të kontrolluar dhe konfidencial në rrjet. Kukit janë skedarë të vegjël me tekst që dërgohen nga uebsajti i vizituar nga përdoruesi në pajisjen e përdoruesit (zakonisht në shfletues), ku ato ruhen në mënyrë që ata të mund ta njohin atë pajisje në vizitën tjetër. Në çdo vizitë të mëvonshme, në fakt, kukit dërgohen përsëri nga pajisja e përdoruesit në uebfaqe.

Në varësi të qëllimit, kukit ndahen në kuki teknike dhe kuki profilizimi.

Kukit teknike zakonisht përdoren për të lejuar navigimin efikas midis faqeve, për të ruajtur preferencat e përdoruesit, për të ruajtur informacione rreth konfigurimeve specifike të përdoruesit, për të vërtetuar përdoruesit, etj. Disa nga këto kuki mundësojnë funksione pa të cilat nuk do të ishte e mundur të kryheshin disa operacione. Përdorimi i cookies teknike nuk kërkon pëlqimin e përdoruesit.

Kukit e profilizimit përdoren për të gjurmuar shfletimin e përdoruesit, për të analizuar sjelljen e tyre për qëllime marketingu dhe për të krijuar profile mbi shijet, zakonet, zgjedhjet e tyre, etj., në mënyrë që të transmetojnë mesazhe reklamuese të synuara në lidhje me interesat e përdoruesit dhe në përputhje me preferencat e shprehura prej tyre në shfletimin në internet. Këto kuki mund të instalohen në terminalin e përdoruesit vetëm nëse përdoruesi ka shprehur pëlqimin e tij në mënyrën e thjeshtuar të treguar në Dispozitën e lartpërmendur të Garantuesit.

Kukit e përdorura nga ASL Frosinone

ASL e Frosinone përdor kuki teknike, të instaluara nga vetë sajti për të monitoruar funksionimin e sajtit, për të lejuar navigimin efikas, lehtësimin dhe optimizimin e kërkimit brenda tij. Përdorimi i cookies të përshkruara më sipër (teknike) nuk kërkon pëlqimin e përdoruesve.

Asnjë cookie profilizimi nuk përdoret brenda sitit institucional të ASL të Frosinone.

Kuki teknike Matomo

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Përditësimi i fundit: 15/12/2023

Raporto një gabim në këtë faqe