Shërbime udhëzuese për të huajt

Të huajt me leje qëndrimi

Shtetasit e huaj që banojnë rregullisht në Itali dhe anëtarët e familjes së tyre të varur me leje të rregullt qëndrimi kanë të drejtë për ndihmë të ofruar nga Shërbimi Kombëtar i Shëndetit (në vijim NHS), me trajtim të barabartë dhe barazi të të drejtave dhe detyrave në lidhje me shtetasit italianë në lidhje me kontributin që duhet të paguhet, ndihmën e ofruar nga NHS dhe vlefshmërinë e saj me kalimin e kohës.  Për të marrë këtë ndihmë, duhet të regjistroheni në NHS.

Regjistrimi mund të jetë i detyrueshëm ose vullnetar.

Regjistrimi i detyrueshëm (sipas kritereve krejtësisht të ngjashme me shtetasit italianë) ka të bëjë me të huajt jashtë BE-së, në përputhje me rregullat në lidhje me hyrjen në Itali ose që kanë kërkuar rinovimin e lejes së qëndrimit, të cilët janë:

 • punonjësit (kompani ose familje)
 • personat e papunë të regjistruar në listat e punësimit
 • i vetëpunësuar
 • të burgosurit dhe të internuarit
 • martuar me shtetas italianë
 • fëmijët në kujdestari ose në pritje të birësimit
 • punonjësit e ambasadës
 • priftërinj të huaj jo-BE që punojnë për dioqezat e Lazios
 • i pranishëm në Itali për arsye familjare dhe bashkim familjar
 • refugjatët politikë ose personat pa shtetësi
 • i pranishëm në Itali për kërkesë azili ose azili, si politik ashtu edhe humanitar
 • në pritje të marrjes së shtetësisë italiane
 • me leje qëndrimi për vendbanim me zgjedhje
 • qëndrimi i rregullt gjatë pritjes së rinovimit të lejes së qëndrimit
 • strehuar në qendrat e pritjes
 • me zgjatjen e lejes së qëndrimit për arsye shëndetësore

Regjistrimi vullnetar bëhet kundrejt pagesës së një kontributi vjetor me normë të sheshtë për shtetasit e huaj jo-BE me leje qëndrimi më shumë se tre muaj (ose edhe më të shkurtër në rastin e studentëve ose njerëzve të vendosur në kushte të barabarta) të cilët nuk hyjnë brenda atyre që janë regjistruar me të drejtë në SSN dhe që janë:

 • studentë
 • au pair
 • fetare
 • të huaj të akredituar nga vendi ynë dhe që punojnë në ambasadë
 • kategoritë e tjera që mund të identifikohen, me përjashtim të atyre që nuk kanë të drejtë për regjistrim të detyrueshëm

Kontributi me normë fikse i referohet vitit kalendarik, i reduktuar dhe jo i thyeshëm.
Megjithatë, studentët dhe au pairs mund të kërkojnë një periudhë më të shkurtër, duke paguar një kontribut të reduktuar (regjistrimi nuk zgjatet për vartësit, përveç nëse kontributi i plotë paguhet për periudhën që tejkalon tre muaj).

Dokumentet e kërkuara

Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim përfshin:

 1. leje e vlefshme qëndrimi (ose kërkesë për rinovimin e së njëjtës)
 2. certifikatën e vendbanimit ose deklaratën e vendbanimit aktual ose vetëdeklarimin;
 3. kodi tatimor ose vetëdeklarimi i të njëjtit
 4. fatura e pagesës (llogaria rrjedhëse në emër të Rajonit Lazio nr. 370007 – Dekret Ministror 8.10.96)

Regjistrimi në NHS (si i detyrueshëm ashtu edhe vullnetar) duhet të kryhet në ASL (Autoriteti Shëndetësor Lokal) të zonës në të cilën banoni. Nëse nuk jeni në posedim të vendbanimit, mund të regjistroheni në ASL të territorit në të cilin keni vendbanimin tuaj.

Në momentin e regjistrimit lëshohet kartela shëndetësore, dokument thelbësor për përfitimin e përfitimeve dhe shërbimeve të ofruara nga ASL-ja dhe objektet mjekësore të lidhura me të. Regjistrimi është i vlefshëm nga data e hyrjes në Itali deri në skadimin e lejes së qëndrimit, ai shtrihet për vartësit (me përjashtim të të ndaluarve të huaj).

Të huajt në pritje të rregullimit

Të huajt që kanë aplikuar për rregullim ose për të cilët është paraqitur deklarata e shfaqjes së punës së parregullt (në zbatim të ligjit nr 189 datë 30.07.2002) kanë të drejtën e regjistrimit të detyrueshëm dhe, përveç dokumenteve që lidhen me lejen e qëndrimit, vendbanimin dhe kodin tatimor, ata duhet të paraqesin pranë ASL-së kompetente dokumentacionin që vërteton kërkesën për rregullim ose deklaratën e daljes dhe një certifikatë të të dhënave personale të të huajit. Ky regjistrim është i vlefshëm çdo gjashtë muaj dhe është i rinovueshëm.

Pas paraqitjes së lejes së qëndrimit, ky regjistrim nuk do të jetë më i përkohshëm, por do të ketë të njëjtën kohëzgjatje me lejen e qëndrimit.

E drejta e regjistrimit të përkohshëm në SSN shtrihet edhe për fëmijët e mitur, rezidentë të të huajve që kanë aplikuar për rregullim dhe janë në pritje të lëshimit të lejes së qëndrimit. Për regjistrimin, i huaji duhet t ‘i lëshojë ASL-së kompetente territoriale një deklaratë të të dhënave personale në lidhje me fëmijët e mitur rezidentë, me tregimin se këta të fundit janë me shpenzimet e tyre. Kohëzgjatja e këtij regjistrimi është gjashtë muaj dhe përkon me atë të prindit deklarues.

Lajm i dobishëm për të gjitha llojet e tjera të të huajve që kanë të drejtë për regjistrim të detyrueshëm

Dokumentet që duhet t ‘i dorëzohen ASL-së të cilës i përkasin:

 • Leja e qëndrimit ose kërkesa për rinovim
 • Kodi tatimor (ose vetëdeklarimi)
 • Certifikata e qëndrimit (ose vetëdeklarimi). Në mungesë të vendbanimit, deklarimi i vendbanimit aktual është i mjaftueshëm, siç tregohet nga leja e qëndrimit
 • Kopje e pagesës së kontributeve në NHS
 • Deklaratë në të cilën i huaji merr përsipër t ‘i komunikojë ASL-së çdo ndryshim në statusin e tij

Të huajt pa leje qëndrimi

Ligji parashikon që të huajt e pranishëm në territorin kombëtar që nuk janë në përputhje me rregullat në lidhje me hyrjen dhe qëndrimin sigurohen, në shërbimet publike dhe të akredituara, kujdes urgjent dhe thelbësor ambulator dhe spitalor për sëmundjet dhe aksidentet dhe se programet e mjekësisë parandaluese shtrihen edhe për të huajt që nuk qëndrojnë rregullisht.

Konkretisht garantohen:

 • mbrojtja e shtatzënisë
 • mbrojtja dhe shëndeti i fëmijës
 • vaksinimet
 • ndërhyrjet ndërkombëtare të profilaksisë
 • profilaksia, diagnoza dhe trajtimi i sëmundjeve infektive

Për të huajt pa leje të rregullt qëndrimi, ASL-ja e territorit në të cilin ju banoni lëshon një kartë (kartë për të huajt përkohësisht të pranishëm S.T.P.), me të cilën ju mund të përdorni të gjitha shërbimet shëndetësore për të cilat keni të drejtë. Aplikantët pa burime të mjaftueshme ekonomike nuk do të duhet të mbajnë asnjë barrë, përveç tarifave për pjesëmarrjen në shpenzime në mënyrë të barabartë me shtetasit italianë. Për sa i përket vlerësimit të kushteve të varfërisë, një vetëdeklarim do të jetë autentik (shih kap. II) gjendjen e pasigurisë nga ana e personit në fjalë.

Karta STP është e vlefshme për gjashtë muaj dhe është e rinovueshme në rast të qëndrimit të të huajit në territorin kombëtar. Ai është i vlefshëm në të gjitha ASL-të, Spitalet, Institutet e Kërkimit Shkencor dhe Kujdesit (IRCCS) dhe Poliklinikat Universitare në rajonin ku është lëshuar. Ai ju jep të drejtën e përfitimeve nga sëmundjet dhe aksidentet ambulatore dhe spitalore dhe kujdesin farmaceutik; nuk ju jep të drejtën për përdorimin e mjekut tuaj të përgjithshëm.

Në rast humbje, lëshohet një kartë e re.

Integrimi kulturor

Në ASL Frosinone, programi për Promovimin e Integrimit Kulturor në kuadër të së Drejtës për Shëndet në Popullsinë Emigrante është aktiv

Kontaktet

RRETHI A

Adresa e emailit për informacion mbi procedurat e regjistrimit në SSN:

rita.distefano@aslfrosinone.it Zyrat e Zgjedhjes dhe Revokimit të Mjekut të Përgjithshëm dhe Pediatrit të Zgjedhjes së Lirë të Vendeve të Anagni dhe Alatri.

Anagni

Via Onorato Capo no. 1 – Tel. 0775.7325253 – 0775.7325245

 • Nga e hëna deri të premten nga ora 8:00 deri në orën 13:00 dhe të martën dhe të enjten gjithashtu nga ora 14:00 deri në orën 17:00

Alatri

 • Nga e hëna deri të premten nga ora13:45 deri në orën 16:15

Vendndodhja Chiappitto – Tel. 0775.4385106 – 0775.438509

RRETHI B

Adresa e emailit për informacion mbi procedurat e regjistrimit të SSN: cristina.bonanni@aslfrosinone.it

Frosinone

Viale Mazzini (c/o Presidiumi i Qarkut) – Tel. 0775 2072530 – 2660 – 2661

 • E hënë dhe e martë 8:30-12:30
 • E mërkurë – E enjte – E premte 13:30 – 17:30

Ceccano

Borgo S. Lucia (c/o Casa della Salute) – Tel. 0775 6262870 – 2805

 • E hënë deri të premten 8:30 – 12:30
 • E hënë dhe e mërkurë 14:30 – 17:30

Ceprano

Via Regina Margherita (c/o Casa della Salute) – Tel. 0775 912181

 • E hënë – E martë – E enjte 8:30 – 12:30
 • E shtunë 8:30 – 12:15

Ferentino

Via di Porta Maggiore – Tel. 0775 244653 ose 0775 8821

 • E hënë deri të premten 8:30 – 12:30
 • E martë dhe e enjte 14:30 – 17:30

Veroli

Via Lucio Alfio – Tel. 0775 238119

 • E Hënë – E Shtunë 8:30 – 12:30

Boville Ernica

Corso Umberto I – Tel. 0775 1431410

 • E hënë dhe e enjte 8:00 – 12:00 (Zgjedhje/Revokim Mjekësor)
 • E mërkurë 8:00 – 12:00 / 15:00 – 17:00 (Zgjedhja/Revokimi i Medco)
 • E martë dhe e premte 10:00 – 12:00 (Përjashtimet e biletave)

Ripi

Via Casilina Km. 93.200 – Tel. 0775 284454 ose 0775 8821

 • E hënë dhe e mërkurë 8:30 – 12:30

RRETHI C

RRETHI D

Adresa e emailit: distrettod@aslfrosinone.it Zyrat e

Zgjedhjes dhe Revokimit të Mjekut të Përgjithshëm dhe Pediatrit të Zgjedhjes së Lirë të Zyrave të Cassino dhe Pontecorvo

Cassino

Via Gemma De Bosis. Telefon: 07758825737

 • E hënë, e martë, e mërkurë, e enjte, e premte dhe e shtunë në mëngjes: nga ora 8.30 deri në orën 12.30;
 • Të hënën dhe të mërkurën pasdite: nga ora 15.00 deri në orën 17.00.

Pontecorvo

Via Pasquale del Prete. Telefon: 07767692945.

 • E hënë, e martë, e mërkurë, e enjte, e premte dhe e shtunë në mëngjes: nga ora 8.30 deri në orën 12.30;
 • Të hënën dhe të mërkurën pasdite: nga ora 15.00 deri në orën 17.00.

Ju lutem vini re se tarifa e regjistrimit për Shërbimin Shëndetësor Kombëtar për të Huajt me Leje Qëndrimi është 149.77 Euro.

Përditësimi i fundit: 08/08/2022

Pubblicato il: 08/08/2022

Raporto një gabim në këtë faqe