Usługi przewodnickie dla cudzoziemców

Cudzoziemcy z pozwoleniem na pobyt

Cudzoziemcy regularnie zamieszkujący we Włoszech i członkowie ich rodzin pozostający na ich utrzymaniu, posiadający zezwolenie na pobyt, są uprawnieni do pomocy świadczonej przez Narodową Służbę Zdrowia (zwaną dalej NHS), z równym traktowaniem oraz równością praw i obowiązków w odniesieniu do obywateli włoskich w zakresie należnej składki, pomocy świadczonej przez NHS i jej ważności w czasie. Aby uzyskać tę pomoc, musisz zarejestrować się w NHS.

Rejestracja może być obowiązkowa lub dobrowolna.

Obowiązkowa rejestracja (według kryteriów całkowicie podobnych do obywateli Włoch) dotyczy cudzoziemców spoza UE, zgodnie z zasadami dotyczącymi wjazdu do Włoch lub którzy złożyli wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt, którzy są:

 • pracownicy (firmowi lub krajowi)
 • bezrobotni wpisani na listy zatrudnienia
 • samozatrudnieni
 • więźniowie i stażyści
 • w związku małżeńskim z obywatelami Włoch
 • dzieci w pieczy zastępczej lub oczekujące na adopcję
 • pracownicy ambasady
 • księży spoza UE, którzy pracują dla diecezji Lacjum
 • obecne we Włoszech z powodów rodzinnych i łączenia rodzin
 • uchodźcy polityczni lub bezpaństwowcy
 • przebywający we Włoszech w celu uzyskania azylu lub złożenia wniosku o udzielenie azylu, zarówno politycznego, jak i humanitarnego
 • w oczekiwaniu na nabycie obywatelstwa włoskiego
 • z pozwoleniem na pobyt na pobyt planowany
 • regularne przebywanie w oczekiwaniu na przedłużenie zezwolenia na pobyt
 • przebywających w ośrodkach recepcyjnych
 • z przedłużeniem zezwolenia na pobyt ze względów zdrowotnych

Dobrowolna rejestracja odbywa się za zapłatą rocznej składki zryczałtowanej dla cudzoziemców spoza UE z zezwoleniem na pobyt dłuższym niż trzy miesiące (lub nawet krótszym w przypadku studentów lub osób traktowanych na równi), którzy nie należą do osób zarejestrowanych na podstawie prawa do Stoczni Szczecińskiej i to jest:

 • studenci
 • au pair
 • religijny
 • cudzoziemcy akredytowani przez nasz kraj i pracujący w ambasadzie
 • inne kategorie, które można zidentyfikować, wykluczając osoby nieuprawnione do obowiązkowej rejestracji

Składka ryczałtowa odnosi się do roku kalendarzowego, pomniejszona i niefrakcjonowalna.
Studenci i au pair mogą jednak wnioskować o krótszy okres, płacąc obniżoną składkę (zapis nie jest rozszerzany na osoby pozostające na utrzymaniu, chyba że pełna składka jest opłacana za okres przekraczający trzy miesiące).

Wymagane dokumenty

Dokumentacja wymagana do rejestracji obejmuje:

 1. ważny dokument pobytowy (lub wniosek o jego przedłużenie)
 2. zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub oświadczenie o faktycznym miejscu zamieszkania lub oświadczenie własne;
 3. kod podatkowy lub jego samocertyfikację
 4. otrzymanie odcinka płatności (rachunek bieżący w imieniu Regionu Lacjum nr 370007 – dekret ministerialny 8.10.96)

Rejestracja w NHS (zarówno obowiązkowa, jak i dobrowolna) musi zostać przeprowadzona w ASL (Lokalnym Urzędzie Zdrowia) obszaru, w którym mieszkasz. Jeśli nie posiadasz miejsca zamieszkania, możesz zarejestrować się w ASL terytorium, na którym posiadasz miejsce zamieszkania.

W momencie rejestracji wydawana jest karta zdrowia, dokument niezbędny do uzyskania świadczeń i usług świadczonych przez ASL i powiązane placówki medyczne. Rejestracja jest ważna od daty wjazdu do Włoch do upływu ważności dokumentu pobytowego, rozszerza się ją na osoby pozostające na utrzymaniu (z wyjątkiem zatrzymanych cudzoziemców).

Cudzoziemcy oczekujący na regularyzację

Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o legalizację lub dla których złożono oświadczenie o pojawieniu się pracy nieuregulowanej (zgodnie z ustawą nr 189 z dnia 30 lipca 2002 r.), są uprawnieni do obowiązkowej rejestracji i oprócz dokumentów dotyczących zezwolenia na pobyt, kodu miejsca zamieszkania i kodu podatkowego, muszą przedłożyć właściwemu organowi dokumentację poświadczającą wniosek o legalizację lub oświadczenie o pojawieniu się oraz zaświadczenie o danych osobowych cudzoziemca. Rejestracja jest ważna co sześć miesięcy i jest odnawialna.

Po przedstawieniu dokumentu pobytowego rejestracja ta nie będzie już tymczasowa, ale będzie trwała tak samo jak dokument pobytowy.

Prawo do tymczasowej rejestracji w SSN rozciąga się również na małoletnie, zamieszkujące na stałe dzieci cudzoziemców, które złożyły wniosek o legalizację i oczekują na wydanie zezwolenia na pobyt. W celu rejestracji cudzoziemiec musi wydać właściwemu terytorialnie ASL oświadczenie o danych osobowych dotyczących małoletnich dzieci zamieszkujących, ze wskazaniem, że te ostatnie są na własny koszt. Czas trwania tej rejestracji wynosi sześć miesięcy i pokrywa się z czasem trwania zgłaszającego rodzica.

Przydatne wiadomości dla wszystkich innych rodzajów cudzoziemców, którzy są uprawnieni do obowiązkowej rejestracji

Dokumenty, które należy złożyć do ASL, do którego należą:

 • Zezwolenie na pobyt lub wniosek o przedłużenie
 • Kod podatkowy (lub oświadczenie własne)
 • Certyfikat rezydencji (lub oświadczenie własne). W przypadku braku pobytu wystarczające jest oświadczenie o faktycznym pobycie, o czym świadczy dokument pobytowy
 • Kopia wpłaty składek do NHS
 • Oświadczenie, w którym cudzoziemiec zobowiązuje się informować ASL o każdej zmianie swojego statusu

Cudzoziemcy bez zezwolenia na pobyt

Ustawa stanowi, że cudzoziemcy przebywający na terytorium kraju niezgodnie z przepisami dotyczącymi wjazdu i pobytu są objęci, w ramach usług publicznych i akredytowanych, pilną i niezbędną opieką ambulatoryjną i szpitalną w przypadku choroby i wypadku oraz że programy profilaktyki medycznej są rozszerzone również na cudzoziemców, którzy nie przebywają regularnie.

Gwarantowane są w szczególności:

 • ochronę ciąży
 • ochronę i zdrowie dziecka
 • szczepienia
 • międzynarodowe interwencje profilaktyczne
 • profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych

W przypadku cudzoziemców nieposiadających zwykłego zezwolenia na pobyt, ASL terytorium, na którym mieszkasz, wydaje kartę (karta dla cudzoziemców tymczasowo obecnych S.T.P.), za pomocą której możesz uzyskać dostęp do wszystkich świadczeń zdrowotnych, do których jesteś uprawniony. Wnioskodawcy nieposiadający wystarczających zasobów ekonomicznych nie będą musieli ponosić żadnych obciążeń, z wyjątkiem opłat za udział w wydatkach na równi z obywatelami włoskimi. Jeśli chodzi o ocenę warunków ubóstwa, oświadczenie własne będzie autentyczne (patrz rozdz. II) stan ubóstwa po stronie osoby zainteresowanej.

Karta STP jest ważna przez sześć miesięcy i jest odnawialna w przypadku pobytu cudzoziemca na terytorium kraju. Obowiązuje we wszystkich ASL, szpitalach, instytutach badań naukowych i opieki (IRCCS) oraz poliklinice uniwersyteckiej w regionie, w którym została wydana. Uprawnia do świadczeń z tytułu choroby ambulatoryjnej i szpitalnej oraz świadczeń z tytułu wypadku i opieki farmaceutycznej; nie uprawnia do korzystania z usług lekarza rodzinnego.

W przypadku zagubienia wydawana jest nowa karta.

Integracja kulturowa

W ASL Frosinone działa program na rzecz promowania integracji kulturowej w ramach prawa do zdrowia w populacji imigrantów

Kontakty

DZIELNICA A

Adres e-mail do informacji o procedurach rejestracji w SSN:

rita.distefano@aslfrosinone.it Urzędy Wyboru i Odwołania Lekarza Powszechnego i Pediatry Wolnego Wyboru Ośrodków Anagni i Alatri.

Anagni

Via Onorato Capo no. 1 – Tel. 0775.7325253 – 0775.7325245

 • Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00 oraz we wtorki i czwartki również w godzinach 14:00 – 17:00.

Alatri

 • Od poniedziałku do piątku od 13:45 do 16:15

Lokalizacja Chiappitto – Tel. 0775.4385106 – 0775.438509

DZIELNICA B

Adres e-mail do informacji o procedurach rejestracji SSN: cristina.bonanni@aslfrosinone.it

Frosinone

Viale Mazzini (c/o District Presidium) – tel. 0775 2072530 – 2660 – 2661

 • Poniedziałek i Wtorek 8:30-12:30
 • Środa – Czwartek – Piątek 13:30 – 17:30

Ceccano

Borgo S. Lucia (c/o Casa della Salute) – tel. 0775 6262870 – 2805

 • Od poniedziałku do piątku 8:30 – 12:30
 • Poniedziałek i środa 14:30 – 17:30

Ceprano

Via Regina Margherita (c/o Casa della Salute) – tel. 0775 912181

 • Poniedziałek – Wtorek – Czwartek 8:30 – 12:30
 • Sobota 8:30 – 12:15

Ferentino

Via di Porta Maggiore – tel. 0775 244653 lub 0775 8821

 • Od poniedziałku do piątku 8:30 – 12:30
 • Wtorek i czwartek 14:30 – 17:30

Veroli

Via Lucio Alfio – tel. 0775 238119

 • Od poniedziałku do soboty 8:30 – 12:30

Boville Ernica

Corso Umberto I – tel. 0775 1431410

 • Poniedziałek i czwartek 8:00 – 12:00 (Wybór medyczny/Odwołanie)
 • Środa 8:00 – 12:00 / 15:00 – 17:00 (Medco Choice/Odwołanie)
 • Wtorek i piątek 10:00 – 12:00 (zwolnienia z opłat za bilety)

Ripi

Via Casilina Km. 93.200 – Tel. 0775 284454 lub 0775 8821

 • Poniedziałek i środa 8:30 – 12:30

DZIELNICA C

DZIELNICA D

Adres e-mail: distrettod@aslfrosinone.it

Urzędy Wyboru i Odwołania Lekarza Powszechnego i Pediatry Wolnego Wyboru Urzędy Cassino i Pontecorvo

Cassino

Via Gemma De Bosis Telefon: 07758825737

 • Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota rano: od 8.30 do 12.30;
 • Poniedziałek i środa po południu: od 15.00 do 17.00.

Pontecorvo

Via Pasquale del Prete. Telefon: 07767692945.

 • Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota rano: od 8.30 do 12.30;
 • Poniedziałek i środa po południu: od 15.00 do 17.00.

Należy pamiętać, że opłata rejestracyjna za Państwową Służbę Zdrowia dla Cudzoziemców z pozwoleniem na pobyt wynosi 149,77 euro.

Ostatnia aktualizacja: 08/08/2022

Pubblicato il: 08/08/2022

Segnala errore in questa pagina